Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година - сумата е в размер на 12 356 800 лв., в т.ч. и по показател "Персонал" — 100 000 лева.

От тези вътрешнокомпенсирани промени средства в размер 1 500 000 лв. ще се дадат по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за изплащане на натрупаните задължения за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Средства в размер на 10 756 800 лв., ще се предоставят съответно като финансов ресурс за проекта "Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП "Капитан Андреево" (1 720 000 лв.), за доставка на рентгенови системи (2 340 000 лв.) и за разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии (6 696 800 лв.) по бюджета на Агенция "Митници" за 2019 г.

По отношение на разходите за персонал, вътрешната промяна по бюджета на МФ е в размер на 100 000 лв., която е във връзка с промените в Устройствения правилник на Министерството на финансите, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 18 от 2019 г. Увеличаването на разходите за персонал по бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" е за сметка на намаление на разходите за персонал по бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси".

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.