Средният общ доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 431 лв. Спрямо същото тримесечие на 2016 година по този показател се наблюдава ръст с 9.4%.
Това сочи статистиката на Националния статистически институт за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за месеци юли, август и септември на 2017 година.

Средната заплата за последните три месеца-1037 лв.

Средната заплата за последните три месеца-1037 лв.

Спад от 1,3% при наетите сравнено с предното тримесечие

Ръстът на доходите се дължи най-вече на увеличението на работната заплата, доходите от пенсии, доходите от самостоятелна заетост и доходите от социални обезщетения и помощи.

В номинално изражение за същия интервал от време доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 708 на 778 лв. (с 10%);
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 85 на 110 лв. (с 29.9%);
  • Доходите от пенсии остават без промяна - 371 лева;
  • Доходите от социални обезщетения и помощи са без промяна - 43 лева.
Снимка 323923

Източник: НСИ

Заедно с доходите обаче се покачва и размерът на разходите на домакинствата. За същия период общият разход средно на лице от домакинство е 1 382 лв. По този показател се наблюдава увеличение с 13%.
Ръстът тук се дължи главно на увеличението на разходите за храна (30.1%), за жилище (17.7%), за данъци и социални осигуровки (12%) и за транспорт и съобщения (11.2%).

Средната заплата за последните три месеца-1037 лв.

Средната заплата за последните три месеца-1037 лв.

Спад от 1,3% при наетите сравнено с предното тримесечие

В номинално изражение за същия интервал от време разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва:

  • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 387 на 416 лв. (със 7.6%);
  • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 204 на 245 лв. (с 20.3%);
  • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 132 на 155 лв. (със 17.6%);
  • Разходите за здравеопазване се увеличават от 64 на 66 лв. (с 3.1%);
  • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 54 на 58 лв. (със 7.3%);
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 80 на 87 лв. (със 7.7%).
Снимка 323924

Източник: НСИ