През второ тримесечие на 2010 година Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 16 874. 7 млн. лева по текущи цени.
На човек от населението се падат 2 238.1 лева.

Преизчислен в eвро БВП е съответно 8 627.9 млн., като на човек се падат 1 144.3 eвро.

В реално изражение БВП намалява спрямо второ тримесечие на 2009 г. с 1.4%, съобщава Finance.news.bg.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 606.3 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност се увеличава с 0.5% спрямо съответния период на предходната година.

Индустриалният сектор запазва относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо второ тримесечие на 2009 година и достига до 31.2% през второ тримесечие на 2010 година.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 63.4%, което е с 0.1 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта и достига до 5.4% през второ тримесечие на 2010 година.

За индивидуално потребление на населението през второ тримесечие на 2010 година се изразходва 71.7% от произведения БВП.
Реалното намаление на показателя е 4% спрямо съответното тримесечие на 2009 година.

Индексът на физическия обем на инвестициите 87.8% определя намаляващ относителен дял на тази категория до ниво от 23.9% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 771.2 млн. лева обема на износа.
Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 12.4%, докато вносът на стоки и услуги се запазва на същото ниво спрямо съответното тримесечие на 2009 година.