Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство

Нетният опериращ излишък/смесен доход намалява с 4.5%, а нетният доход по факторни разходи - с 4.1%. 

Нетният опериращ излишък/смесен доход се изчислява след приспадане от нетната добавена стойност по базисни цени на компенсациите на наетите лица и другите данъци върху производството и добавяне на другите субсидии върху производството. Нетният опериращ излишък/нетният смесен доход измерва доходността от използването на земята, капитала и незаплатения труд.

Крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2016 г. възлиза на 7 359.7 млн. лв., което е с 6.7% по-малко в сравнение с предходната година.

Намалението се дължи повече на спад в цените - с 5.6%, и по-малко на спад в обемите - с 1.2%. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4 956.6 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3.5%.

Намалението е в резултат на спад в цените - с 5.7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2.4%. Продукцията в животновъдството е 1 744.5 млн. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14.3%.

Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., достига 4 398.5 млн. лв., което е с 6.8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти поравно на спад в цените и в обемите.

Брутната добавена стойност по базисни цени (те включват субсидиите по продукти и не включват данъците по продукти), създадена в селското стопанство през 2016 г., достига 2 961.2 млн. лв. и е с 6.6% по-ниска от 2015 година. Намалението се дължи изцяло на понижение в цените - с 8.8%, което не може да бъде компенсирано от увеличението в обемите - с 2.4%.

От НСИ припомнят, че реалният индекс на дохода в селското стопанство (доход по факторни разходи) е отношение на номиналната стойност на дохода по факторни разходи в селското стопанство за 2015 г. към номиналната стойност за 2014 г., дефлирана с прогнозната стойност на имплицитния индекс на БВП за 2015 година. Прогнозната стойност на индекса за 2015 г. по данни на Евростат е 98.4%.