Правителството прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете).

Капиталът ще бъде увеличен с парична вноска на стойност от 21 881 480 лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите.

Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по "Програмата за развитие на селските райони" (ПРСР) 2007-2013 г.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Увеличават капитала на Фонда на фондовете с 375 000 лв.

Чрез издаване на поименни акции с номинална стойност 1 лев.

Кабинетът постановява финансовият министър да извърши съответните промени по бюджета на МФ и по централния бюджет за 2021 г.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за изпълнение на финансови инструменти за финансиране на индивидуални предприятия. Капитализирането ще осигури ресурс за Фонда на фондовете при предоставяне на подкрепа на крайни получатели пряко или чрез финансови посредници в допълнение към средствата от програмите, съфинансирани от ЕСИФ, възложени за управление на Фонда. Това ще позволи на Фонда на фондовете да участва в национални и европейски стратегически инициативи за засилване на ефекта от прилагане на финансовите инструменти чрез комбиниране и допълване.