Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., с които да се осигури възможността за увеличаване капитала на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, т.нар. Фонд на фондовете, с парична вноска в размер на 375 000 лв.

Увеличаването на капитала на търговското дружество ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Целта е да се обезпечи дейността на Фонда на фондовете през 2020 г. като "Звено за координация" (понастоящем управление "Проектна информация и финансиране"), съгласно Меморандума за разбирателство между България и Европейската инвестиционна банка, подписан на 13 декември 2016 г. в Люксембург.

Фонд на фондовете предлага нов гаранционен продукт за малките и средни предприятия

Фонд на фондовете предлага нов гаранционен продукт за малките и средни предприятия

На стойност 170 млн. лева

Звеното ще продължи да извършва дейностите по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни за по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти, включително възможността за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции, т.нар. "План Юнкер".

Основни приоритети на Звеното за координация са отговорите на конкретни запитвания, помощта за достигането на проектните предложения до инвеститори и цялостното им включване в инвестиционен цикъл, както и активната дейност с представители на публичния и частния сектор за укрепването на капацитета за работа с небезвъзмездна финансова помощ (финансови инструменти, включително комбинирано финансиране).

Звеното съдейства за програмирането на периода 2021 - 2027 г., както и за изграждането на административния капацитет в публичния сектор по отношение на финансовите инструменти и комбинираното финансиране.