Приеха изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Те ще създадат по-добри възможности за подкрепа на инвеститорите, като за инвестиции, които са значими за икономиката, се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер, регламентиран в европейското законодателство.

За първоначални инвестиции в преработващата промишленост ще може да се предостави помощ до 37.5 млн. евро. съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г., удължена с Решение на Европейската комисия до края на 2021 г., като се прилага интензитет на помощта от 25% в Югозападния район на планиране и 50% в останалите райони на планиране.

От МС посочват, че благодарение на провеждания активен инвестиционен маркетинг нараства броят на компаниите, които разглеждат България като потенциална дестинация.

Прилагането на насърчителната мярка е ключово за решението за инвестиция на компаниите поради големия размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването и поддържането на подобни проекти, заявяват от правителството. Мярката ще се прилага за приоритетни инвестиционни проекти. Очаква се тя да позволи привличането на водещи международни производствени компании.

С останалите нормативни промени се разграничават случаите на държавна помощ от подкрепата, оказвана за изпълнението на проекти, която няма характер на помощ. Прецизират се разпоредби на правилника във връзка с практиката по прилагането му и се регламентират задълженията на инвеститорите за поддържане на инвестицията и работните места по проектите, така че те да са в по-голяма степен съобразени с получената подкрепа.