От Сметната палата планират 342 одита за 2021 г., съобщиха от одитния орган. Програмата ще бъде внесена в Народното събрание. Сред тях е проверка на "Топлофикация" София, на "Държавна консолидационна компания" ЕАД

Сред критериите за избор на одитни задачи са: възможности за подобряване на управлението в публичния сектор в резултат на одита, индикации за проблеми с потенциално сериозно въздействие и негативни последствия за обществото, повишен обществен интерес и очаквания, размер на публичния ресурс, информация за несъответствие, сигнали от трети страни, резултати от предходни одити или последващ контрол, обхват на публичните услуги и др.

Планирани са 6 проверките на изпълнението и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Сред тях са три одита на публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19:

- Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19;

- Ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)";

- Ефективност на мерките в подкрепа на туризма за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за: икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски производители.

Проверяват се четири министерства - на икономиката, на труда и социалната политика, на земеделието, храните и горите, и на финансите, както и в агенциите по заетостта и социалното подпомагане и ДФ "Земеделие".

Специфичните одити са 10, като сред тях са задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата. Те проверяват отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2020 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

За предстоящите през 2021 година избори за народни представители за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, Сметната палата е включила в одитната си програма:

- одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание;

- одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Други специфични одити по актуални теми за обществеността са:

- на "Държавна консолидационна компания" ЕАД. Дружеството управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв. , а на управляваните активи - около 1,5 млрд. лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири - държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева.

- на "Топлофикация София" ЕАД. Дружеството предоставя изключително важна услуга на софиянци. Поводът са множеството сигнали от софиянци. През последните две години дружеството е с отрицателен финансов резултат, включено е в националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани предвидени проекти.

Одитите за съответствие при финансовото управление са 35. При тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на изискванията на нормативните и вътрешните актове и договорите, обществените поръчки и др. Одити за съответствие ще бъдат извършени в 3 министерства, 5 агенции и комисии, 25 общини, областни администрации и др. По определени теми - за изпълнението на договори за концесии на имоти и за управлението и разпореждането с имоти, ще бъдат проверявани едновременно по няколко общини.

Финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини са 291. Институцията одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджет, както и на второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети по силата на специални закони. Финансови одити ще се извършат и на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. лв., както са включени и общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните три години.