ЕК отчита, че икономическият растеж на България остава стабилен.

Реалният ръст на БВП през 2017 г. се оценява на 3.8%, което се дължи на потреблението и на инвестициите у нас. Констатира се по-високо потребление, което се дължи главно на увеличението на заплатите и по-строгите условия на пазара на труда.

Според икономическата прогноза на ЕК за 2018 година инвестициите у нас са възстановени, особено в публичния сектор, тъй като изпълнението на инвестиционните програми, подпомагани от ЕС, са подкрепили държавните капиталови разходи.

Приносът на нетния експорт към растежа на БВП у нас обаче е станал отрицателен. Това се дължи на по-бързото нарастване на вноса в отговор на по-голямо вътрешно търсене, докато растежът на износа се е забавил след големия ръст, отчетен през 2016-а година.

През 2018 година ЕК прогнозира растежът на БВП у нас да остане стабилен на ниво от 3.7%. Прогнозата на ЕК за 2019 година е 3.5%.

Снимка 338887

Източник: ЕК

Според ЕК основният двигател на растеж в България ще продължава да бъде силното вътрешно потребление, докато външният сектор се очаква да има положителен принос през 2019 година. "Средствата на ЕС ще продължат да стимулират публичните инвестиции в България през 2018 година, а увеличението на заплатите трябва допълнително да стимулира потреблението", прогнозира ЕК.

ЕК констатира и че инфлацията у нас, която беше отрицателен три поредни години, през 2017 година стана положителна, нараствайки с 1.2%. Това се дължи главни на по-високите цени на енергията и суровините и по-скъпите административни цени за публичните услуги.

През 2018 и 2019 година се очаква инфлацията у нас да нарасне постепенно, достигайки до 1.4% през настоящата година и 1.5% през следващата.
Това ще се дължи на световните цени на петрола. Същевременно се очаква ръст и на основната инфлация заради повишаването на заплатите и доходите, с които разполагат домакинствата, което от своя страна се стимулира от позитивното развитие на пазара на труда и засилващото се частно потребление.

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

По-позитивни прогнози по отношение на безработицата

В зимната междинна икономическа прогноза за 2018 година ЕК вижда значим и траен растеж за икономиката на Съюза.

Според ЕК темповете на растеж в еврозоната и ЕС през 2017 година са надхвърлили очакванията с продължаването на прехода от възстановяване към икономически растеж. Според оценките на еврокомисията икономиките както в еврозоната, така и в ЕС като цяло са отбелязали растеж от 2.4 % през 2017 г., което представлява най-бързият темп за последното десетилетие.

Очаква се силните резултати да продължат и през 2018 и 2019 година. Прогнозите са съответно за 2.3% и 2.0% растеж.