Цената на кредитите за гражданите продължава да се колебае в ниски граници, като при някои агрегати има данни за повишение. Това се отнася както за новоотпуснатите заеми - т. нар. нов бизнес, така и за старите кредитни портфейли - т. нар. салда.

За новоотпуснатите заеми според последната лихвена статистика на БНБ http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201903_s_irs_press_a1_bg.pdf през март 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с март 2018 г. с 0.26 процентни пункта (пр. п.) до 8.07%, а по тези в евро се понижава с 0.05 пр.п. до 4.46%.

При жилищните кредити в левове той спада с 0.38 пр.п. до 3.19%, а по жилищните кредити в евро - с 0.28 пр.п. до 3.58%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.65 пр.п. до 2.73%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.07 пр.п. до 2.85%.

При сравнението на данните за март с тези за месец февруари 2019-а има само поевтиняване. Средният лихвен процент по потребителските заеми в левове спада с 0.07 пр.п., а по тези в евро - с 0.05 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.07 пр.п., а при жилищните кредити в евро - с 0.12 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.49 пр.п., а при другите кредити в евро - с 3.44 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР), в който освен лихвата се включват и таксите и комисионните, също запазва обща тенденция за намаление въпреки, че при някои видове заеми за населението има и слаб ръст. Например по кредитите за потребление в левове през март 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. ГПР се повишава с 0.13 пр.п. до 9.91%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.15 пр.п. до 4.85%. Но при жилищните кредити през март 2019 г. годишният процент на разходите в левове се понижава спрямо март 2018 г., като по тези в левове намалението е с 0.41 пр.п. до 3.54%, а по тези в евро - с 0.25 пр.п. до 3.98%.

През март 2019 г. в сравнение с февруари 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове спада с 0.08 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.11 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.12 пр.п., а по тези в евро - с 0.15 пр.п.

При старите заеми за населението тенденциите са аналогични като при тези които са нов бизнес. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през март 2019 г. в сравнение с март 2018 г. се увеличава с 0.35 пр.п. до 14.02%, а по овърдрафта в евро се понижава с 0.02 пр.п. до 10.05%.

През март 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвения гратисен период, в левове се повишава с 1.17 пр.п. до 19.47%, а по тези в евро спада с 0.27 пр.п. до 17.52%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през март 2019 г. спрямо март 2018 г. намалява с 0.03 пр.п. до 7.82%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.59 пр.п. до 7.01%.

При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.52 пр.п. до 3.91%, а при жилищните кредити в евро - с 0.44 пр.п. до 5.08%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.30 пр.п. до 2.95%, а по другите кредити в евро спада с 0.40 пр.п. до 4.41%.