Според последните данни на ЕЦБ общия показател за разходите по заеми, който комбинира лихвените проценти по всички заеми за корпорации, не показва промяна през август 2020 г. Въпреки това от ЕЦБ отбелязват, че лихвеният процент по новите заеми от над 1 милион евро с плаващ лихвен процент и начален период на фиксиране на лихвения процент до три месеца се е увеличил с 6 базисни пункта до 1,29 процента.

Също така, лихвеният процент за нови заеми със същия размер с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над три месеца и до една година се е увеличил с 13 базисни пункта до 1.30%. "Това увеличение се дължи на развитието в три държави от еврозоната и се дължи главно на ефекта на тежестта", уточняват от ЕЦБ.

Засега няма да има повишаване на банковите лихви, успокоява Хампарцумян

Засега няма да има повишаване на банковите лихви, успокоява Хампарцумян

По думите му за разлика от предходната криза банковият сектори бил подготвен и ликвиден

Лихвеният процент за нови заеми от над 1 милион евро с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години намаля с 6 базисни пункта до 1,19 процента.

В случай на нови заеми до € 250, 000 с плаващ лихвен процент и начален период на фиксиране на лихвения процент до три месеца, начисленият среден лихвен процент е намалял с 10 базисни пункта до 1,88 процента. Що се отнася до новите споразумения за депозити, лихвеният процент по депозити от корпорации с договорен матуритет до една година остана почти постоянен на -0,20% през август 2020 г.

Лихвеният процент по овърнайт депозитите от корпорации остана постоянен на 0,00%. Лихвеният процент по нови заеми за еднолични търговци и неперсонифицирани партньорства с плаващ лихвен процент и период на фиксиране на първоначалния лихвен процент до една година намалява с 22 базисни пункта до 2,05 процента.

Комбинираният показател за разходите по заеми, който комбинира лихвените проценти по всички заеми за домакинства за покупка на жилища, не показва промяна през август 2020 г. Лихвеният процент по заемите за покупка на жилища с плаващ лихвен процент и период на фиксиране на първоначалния лихвен процент до една година и лихвеният процент по заеми за покупка на жилище с начален период на фиксиране на лихвения процент над пет и до десет години остава като цяло непроменен съответно на 1,42% и на 1,31%.

Лихвеният процент по жилищни заеми с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над една и до пет години и лихвеният процент по жилищни заеми с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години остават почти постоянни съответно на 1,61% и на 1,40%. През същия период лихвеният процент по новите заеми за домакинства за потребление нараства с 15 базисни пункта до 5,36%.

При новите депозити от домакинства, лихвеният процент по депозити с договорен матуритет до една година остава като цяло непроменен на 0,17% през август 2020 г. Лихвеният процент по депозитите, подлежащи на обратно изкупуване след тримесечно предизвестие и лихвения процент по депозитите овърнайт от домакинствата не показват промяна съответно при 0,35% и при 0,02%.