Брутният външен дълг в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в сравнение с края на 2008 г. (36 973.7 млн. евро, 108.4% от БВП).

За намалението на дълга най-силно допринасят задълженията на сектор Банки (намаление от 812.9 млн. евро, 9%).

В сравнение с края на юли 2008 г. (34 142.5 млн. евро) дългът нараства с 2178.7 млн. евро. В края на юли 2009 г. дългосрочните задължения са в размер на 23 881.7 млн. евро (65.8% от дълга), а краткосрочните - 12 439.6 млн. евро (34.2% от дълга).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2009 г. е в размер на 2775.3 млн. евро (8.2% от БВП), като нараства спрямо края на 2008 г. със 179.7 млн. евро (6.9%). В сравнение с края на юли 2008 г. (2679.4 млн. евро) дългът на сектора нараства с 95.9 млн. евро. Това е второ поредно увеличавана на показателя след като за юни беше отчетен ръст със 132.2 млн. лв(сега ревизирани на 131.6 млн. евро).

Външните задължения на сектор Банки възлизат на 8264.2 млн. евро (24.4% от БВП), като намаляват с 812.9 млн. евро (9%) спрямо края на 2008 г. В сравнение с края на юли 2008 г. (7831.8 млн. евро) дългът на сектора нараства с 432.4 млн. евро. Дългът на Други сектори възлиза на 11 583.6 млн. евро, като намалява спрямо края на 2008 г. с 394.5 млн. евро (3.3%).В сравнение с края на юли 2008 г. (11 288.4 млн. евро) дългът на сектора нараства с 295.2 млн. евро.

В края на юли 2009 г. вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 13 698.1 млн. евро, като се увеличава с 375.2 млн. евро (2.8%) в сравнение с края на 2008 г. В сравнение с края на юли 2008 г. (12 342.9 млн. евро) дългът на сектора нараства с 1355.2 млн. евро.
През януари - юли 2009 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 3915.2 млн. евро (11.6% от БВП) при 4482.2 млн. евро (13.1% от БВП) за същия период на 2008 г.

През януари - юли 2009 г. са получени кредити и депозити от нерезиденти в размер на 3051.6 млн. евро (9% от БВП) при 8175.3 млн. евро (24% от БВП) за същия период на 2008 г.

От получените кредити и депозити през отчетния период 1344.7 млн. евро (44.1%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране, 635.8 млн. евро (20.8%) са получени от сектор Банки, 719.6 млн. евро (23.6%) от Други сектори и 351.4 млн. евро (11.5%) от сектор Държавно управление.

Нетният външен дълг в края на юли 2009 г. възлиза на 19 368.4 млн. евро (57.2% от БВП), като нараства с 15.6 млн. евро (0.1%) в сравнение с края на 2008 г. (19 352.9 млн. евро, 56.7% от БВП). В края на юли 2008 г. нетният дълг възлиза на 16 045.8 млн. евро, 47% от БВП.