КТ "Подкрепа" подкрепя отпадането на таксите, които НЗОК превежда на НАП за събирането на здравноосигурителните вноски.

От синдиката посочват, че са отправяли нееднократно това искане към управляващите. Те подчертават, че Здравната каса плаща такси за събиране на осигурителни вноски, каквито не плащат дори частните пенсионни фондове. По техни данни за 2019 г. платените от НЗОК такси са в размер на над 5,6 млн. лв.

Според КТ "Подкрепа" обаче не е ясно какво се цели с промяната на чл. 6, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, чийто нов текст гласи: "Броят и седалищата на РЗОК, както и територията, обслужвана от тях, се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет по предложение на надзорния съвет на НЗОК, а броят и седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на НЗОК." Синдикатът е на мнение, че промяната няма обосновка в мотивите към проектобюджета. В тази връзка те питат дали се планира промяна на броя на РЗОК, както и дали е изготвен анализ за ефекта от подобна реформа.

Лекарите не искат да се отчитат пред НАП

Лекарите не искат да се отчитат пред НАП

При тях нямало големи парични потоци, които да са риск за фиска

От синдиката заявяват, че са против предвидената промяна да не бъдат изготвяни пълни стенографски протоколи от заседанията на Надзорния съвет. Те посочват, че до момента е трябвало до 7 дни от заседанието протоколът да бъде публикуван. С новите промени обаче нямало нито срок, нито ангажимент за публикуване на стенографския запис. По тази причина от КТ "Подкрепа" настояват стенограмите да са пълни и да се публикуват в 7-дневен срок.

Те одобряват предвидената възможност управителят на НЗОК еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на някои служители. Според тях само така може да се неутрализира социалното напрежение, породено от увеличението на заплатите на част от служителите на НЗОК с 30%.

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Това реши Министерски съвет

За КТ "Подкрепа" предвиденото увеличение на възнагражденията само на служителите, които са контролни органи, е несправедливо и необосновано. По тази причина от синдиката са отправили към управителя на НЗОК конкретни предложения за намиране на максимално приемливи и ефективни решения от взаимен интерес. Те посочват, че в текста в проектобюджета е заложено актуализирането да се извърши след 1 април 2021 г., което според тях ще задълбочи неоснователно различията между възнагражденията на служителите. Затова от синдиката настояват да бъде приет следният вариант: "

"(...) В срок до един месец от влизането в сила на този закон, управителят на Националната здравноосигурителна каса определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер, на служителите, необхванати от Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за 2021 година, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен.

(...) Определеният по ал.1 нов размер на индивидуалната месечна заплата влиза в сила и се прилага от 1 януари 2021 г. и служи за база за изчисляване на увеличенията на индивидуалните месечни заплати за 2021 г., определени по чл.12 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация."