Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

Лекарствата са предназначени за лечение на онкологични заболявания по обособена позиция № 117.

Проучването на коцисията е установило, че класираният на първо място участник по тази позиция „Капитал фарм“ ЕООД  е представил оферта, която не е съобразена с изискванията на ЗОП и с условията на възложителя.

В отговор на искане на комисията за представяне на допълнителни доказателства за документи „Капитал фарм“ ЕООД е представил вместо разрешение за употреба на лекарствения продукт Вортемиел /бортезомиб/ - прах за инжекционен разтвор, „Разрешително за употреба и кратка характеристика“ на лекарствения продукт „пневмолид“, както и кратка характеристика на продукта „VFEND“.

Според КЗК „Капитал фарм“ ЕООД е представил на магнитния носител информация, която не кореспондира с допълнително представените документи, и е трябвало да бъде отстранен от участие.

Следва да се отчете и фактът, че офертата на даден участник от пликове № 2 и 3 не може да бъде изменяна или допълвана с последващи или допълнително представени разяснения.

Комисията връща процедурата за повторно разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите в решението.