Общо 1 638 души с увреждания са подали заявления за извършване на индивидуална оценка на потребностите между 1 и 4 април. Заявленията се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на човека с увреждане лично или чрез упълномощен от него представител. Към заявлението се прилагат лична карта за справка, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол от лекарска консултативна комисия и формуляр за самооценка.

Индивидуалната оценка се изготвя до края на месеца след този на подаване на документите. На базата на изготвената индивидуална оценка и издаденото направление хората с увреждания, които имат право на лична помощ, е необходимо да подадат заявление в съответната община по настоящ адрес. В него те трябва да декларират, че не получават друга подкрепа за потребностите си.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

  1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  1. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  1. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

Ако ползвателят на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 или над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от септември 2019 г., като заявления за изготвяне на индивидуална оценка могат да се подават и след тази дата. Хората с трайни увреждания, които получават месечна финансова подкрепа, не е необходимо да подават заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, ако нямат други такива.