Правителството предлага намаляване на цената на PCR тестовете.

Днес беше прието Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.

То е свързано с разработените нови методи за извършване на лабораторни анализи от страна на Националния център по заразни и паразитни болести:

- доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини;

- определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-Co V-2 с ELISA; целогеномно секвениране на SARS-Co V-2;

- определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot;

- флоуцитометрично определяне на SARS-Co V-2 специфични Т лимфоцити.

С проекта се предлага и намаляване на съществуваща такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR. Причината е настъпила промяна в стойността на използваните материали за извършването на лабораторния анализ от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции.

Личните лекари вече могат да пускат безлимитно е-направление за PCR тест

Личните лекари вече могат да пускат безлимитно е-направление за PCR тест

Най-малко 2 от 11 критерия обаче трябва да са покрити от пациентите