От Здравното министерство временно спряха обученията на спешните медици по проект ПУЛСС, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Обученията са по проект за "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС). Общият бюджет на програмата е 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 г.

Мярката е временна и се налага с оглед недопускане затрудняване на дейността на спешните екипи по места в страната, както и за да се избегне струпване на много хора в затворени пространства. Причината е разпространението на COVID-19 у нас. Съобразена е и с препоръките на Националния оперативен щаб и разпорежданията на здравния министър.

След проведени разговори Министерството на здравеопазването има уверението както на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, по линия на която се изпълнява проектът ПУЛСС, така и на изпълнителите по отделните дейности, че не съществува риск за успешното провеждане на обученията и приключването на проекта.

Припомняме, че Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.