Тази седмица завършва процесът на публично предлагане на 50% от акциите на най-голямата полска фирма за железопътни товарни превози PKP Cargo. Тя е собственост на PKP S.A., което е оператор и на пътнически железопътни превози. Безспорен лидер е в Полша - вторият по големина на пазара на товарни железопътни превози в ЕС.

Тази структура е много сходна с нашата в България. За по-лесно може да кажем, че Полша продаде успешно чрез борсата 50% от своето „БДЖ Товарни превози". Но за наше съжаление аналогиите почти изцяло свършват до тук. От този успех полската държавна PKP ще получи около 340 милиона евро; а българската все още не е успяла да продаде каквото и да е от своето БДЖ Товарни превози, коментират от „Интеркапитал Маркетс".

Дружеството PKP S.A., в сегашната си юридическа форма, е създадено през 2001 г. в рамките на процеса на преструктуриране на държавното дружество PKP, което по това време е било оператор както на товарни, така и на пътнически превози, собственик и мениджър на цялата железопътна инфраструктура.

През април 2002 г. в Полша започва процес на либерализация на железопътния пазар, а товарни превози започват да предлагат също и частни превозвачи. Това налага пълно преструктуриране на дружеството, започнало през 2009 г. В резултат от предприетите действия, дейността е оптимизирана, а Групата се трансформира от държавно дружество в европейски логистичен оператор, който според много анализатори е сред най-конкурентните на пазара.

Тя постоянно разширява географски своята дейност, използвайки възможностите свързани с либерализацията на европейския пазар на железопътни товарни превози. През 2010 г. Дружеството получава необходимите права, за самостоятелно извършване на превози на територията на Германия и Чехия, през 2011 г. в Словакия, през 2012 г. в Австрия и Белгия, а през 2013 г. в Унгария.

PKP Cargo S.A. е най-големият железопътен оператор на товарни превози в Полша и вторият по големина в ЕС (делът от общата дейност товарни превози в Полша през 2012 г. възлиза на 60,3%, а в ЕС през 2011 г. 8,5% - по дании на Службата за Железопътен Транспорт, Дружеството и Евростат).

През първата половина на 2013 г. делът на PKP от общо извършваните товарни превози в Полша е спаднал до 59,7 % (по данни на Службата за Железопътен Транспорт).

Дейността обхваща широк спектър от услуги в областта на железопътния товарен транспорт. През 2012 г. 97,9% от приходите от операционна дейност са представлявали приходи от продажби, сред които преобладават услугите за железопътен превоз на товари.

Освен това превозвачът предоставя на своите клиенти допълнителни услуги, в това число: вътрешни и международни превози на товари, интермодални услуги, допълнителни и терминални услуги (пренасяне и съхраняване на товари на мястото, където се съединяват двете различни по стандарт жп линии на източната граница на Полша, както и на други ключови места).

Освен това Групата извършва самостоятелно и по-голямата част от поддръжката и ремонтните дейности, като превозва различни видове товар, с най-голям дял са суровините, при растящ дял на интермодалните превози.

През 2012 г. тя е превозила 116,7 млн. тона товар, а транспортната дейност в Полша възлиза на 29,6 млд. ткм. Най-голям дял от дейността й представляват: твърди горива (предимно въглища), инертни и строителни материали, както и руди и метали, които възлизат съответно на 38,5 %, 22,0% и 13% от общата транспортна дейност за 2012 г.

През първата половина на 2013 г. са превозени 52,8 млн. тона товар, а транспортната дейност в Полша възлиза на 14,0 млд. ткм. За сравнение, през първата половина на 2012 г. Групата е превозила 55,6 млн. тона товар, а транспортната дейност в Полша възлиза на 14,1 млд. ткм.

През 2012 г. Групата е обслужвала над 1000 клиента, при което 56,4% от приходите от операционната дейност е била генерирана от 40 ключови клиента, а 10 от най-големите клиенти на Групата са гарантирали 30,3 % от приходите от операционната дейност на Групата през 2012 г. Групата има дългосрочни отношения с най-големите промишлени групи в Полша, в това число ArcelorMittal Poland, Групата PGE, Групата Tauron, Групата JSW, Węglokoks, както и производители на инертни материали.

Групата има най-големия парк подвижен състав за железопътен товарен превоз в Полша, а в момента е единствения превозвач в Полша, който е в състояние да предостави необходимия брой локомотиви и вагони за обслужването на голям брой клиенти, в пиковия период на превози.

Към 30 юни 2013 г. тя е разполагала с 2 459 локомотива и с 63 488 товарни вагона. Този брой гарантира значително конкурентното предимство на дружетвото, тъй като покупката на нови локомотиви и вагони представлява значителна трудност за новите дружества в бранша.

Динамичният ръст в оперативните приходи през 2011 г. произтича от засиленото търсене на инертни и строителни материали във връзка с изпълнението на инфраструктурни проекти в Полша, както и от преструктурирането и оптимизирането на дейността. Спадът през 2012 г. е причинен от намаляването на инфраструктурните проекти, но нивото на приходите през 2012 г. е около с 8,3% по-високо, отколкото през 2010 г.

Към момента единствен собственик на дружеството е Продаващият Акционер - Групата PKP S.A., която притежава 43 338 015 акции, представляващи 100% от капитала. В рамките на офертата Групата PKP иска да продаде 50% минус една акции от PKP Cargo S.A. Останалите акции остават собственост на PKP.

Окончателният брой на предлаганите акции ще бъде определен по такъв начин, че след проведеждането на офертата, като се вземе в предвид емисията от акции за служители на PKP, планирана след стартирането на търговия на Варшавската Фондова Борса, PKP да остане мажоритарен собственик на над 50% от капитала на дружеството.