Действията на ЕС са оказали слабо въздействие за насърчаването на основните реформи в областта на върховенството на закона в Западните Балкани. Това се посочва в нов специален доклад на Европейската сметна палата.

Одиторите отчитат, че в региона са извършени някои технически и оперативни реформи. Поради недостатъчната политическа воля и липсата на ангажираност обаче подкрепата от Съюза като цяло е била недостатъчна за справяне с дългосрочните проблеми в области като независимостта на съдебната система, концентрацията на власт, политическата намеса и корупцията.

Албания, Северна Македония, Черна гора и Сърбия са страни кандидатки, а Босна и Херцеговина и Косово са потенциални кандидатки за членство в ЕС. От доклада обаче става ясно, че те продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с върховенството на закона и основните права. Над 20 години ЕС им помага при изпълнението на програмите им за реформи, като тази помощ се планира по две взаимосвързани насоки на действие: финансова подкрепа (възлизаща на около 700 млн. евро между 2014 г. и 2020 г.) и политически диалог. Целта на доклада на ЕСП е да провери дали тези действия са били подходящи за изпълнение на поставените цели.

ЕС вече не може да гарантира членство на Западните Балкани

ЕС вече не може да гарантира членство на Западните Балкани

Държави упрекват Германия и Франция, че не са принудили България да отмени ветото

Отбелязва се, че приоритетите на ЕС в областта на върховенството на закона в Западните Балкани са ясни и като цяло са претворени добре в конкретни действия в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ. Въпреки това заключението на одиторите е, че най-важните рискове по отношение на устойчивото въздействие на неговите действия все още не са достатъчно овладени. Мерките за подобряване на недостатъчния административен капацитет и политическа воля, които са от съществено значение, са малко на брой и често неефективни. Освен това прилагането на предварителните условия по отношение на финансирането и изпълнението на проектите е било непоследователно. Посочва се, че ЕС много рядко е използвал възможността за временно преустановяване на помощта, ако някоя държава бенефициент не спазва основните принципи на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. Също така подкрепата от ЕС за гражданското общество е недостатъчна за посрещане на нуждите на сектора и е основана предимно на краткосрочни проекти.

Юхан Партс - членът на Европейската сметна палата, който отговаря за доклада, заявява, че подкрепата от ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани очевидно не е успяла да доведе до цялостна промяна. "Слабият напредък, постигнат през последните 20 години, застрашава цялостната устойчивост на подкрепата от ЕС, предоставяна в рамките на процеса на присъединяване. Губи се доверието към постоянните реформи, ако те не довеждат до осезаеми резултати", подчертава той.

Меркел: ЕС не трябва да измисля нови условия за членство на Западните Балкани

Меркел: ЕС не трябва да измисля нови условия за членство на Западните Балкани

Не само защото сили като Русия и Китай разширяват влиянието си, но и защото на Балканите напрежението непрекъснато кипи

Ако се приеме, че действията на ЕС са спомогнали за реформите, това се дължи на факта, че докладите са съсредоточени по-скоро върху количествените резултати, отколкото върху действително постигнатото от реформите. Оценките на изпълнението, извършени от одиторите на ЕС обаче представят много различна картина. Те показват, че напредъкът по отношение на върховенството на закона в региона като цяло е доста ограничен и е трудно да се постигне устойчивост. Въпреки предоставяната от ЕС политическа и финансова подкрепа, в много държави от Западните Балкани продължават да съществуват фундаментални проблеми. Сред тях са проблемите, свързани с независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и свободата на изразяване на мнение.

По тази причина ЕСП препоръчва Европейската комисия да укрепи механизма за насърчаване на реформите в областта на върховенството на закона, да увеличи подкрепата за организациите на гражданското общество и независимите медийни източници, да обвърже по-тясно финансирането с напредъка в областта на върховенството на закона и да подобри докладването и мониторинга на проектите.

ЕС недвусмислено подкрепя еврочленството на Западните Балкани, но и 2030-а остава мираж

ЕС недвусмислено подкрепя еврочленството на Западните Балкани, но и 2030-а остава мираж

Членството на шестте страни ще е някога в бъдещето