Златин Крумов, зам. ген. директор по експлоатацията в НКЖИ и главният ревизор на компанията Бисер Минчев пред news.bg

Г-н Крумов, какво беше свършено със средствата които получихте като капиталов трансфер?
През 2012 г успяхме да решим голяма част от поставените задачи. Ние сме си разпределили средствата по няколко проекта, свързани с основните елементи на железопътната инфраструктура. Като цяло вложихме 52 хил. бр. изолатори по контактната мрежа. Подновихме 19.5 км железен път. Това се случи в участъците Зверино - Елисейна, Бов - Лакатник, Радунци - Дъбово. Успяхме да въведем в експлоатация и тягова подстанция Волуяк.
Направихме рехабилитация на съоръженията на съоръженията на осигурителната техника по линията София - Карлово. Стартирахме и една много важна процедура за автоматизация на 35 ЖП прелези.
В момента правим тестова на 22 броя прелези, като проектът е в процес на изпълнение. На останалите 13 броя предстои да се извършат строително-монтажни работи, но най-късно до април 2013 всичките 35 обекта да ги въведем в експлоатация.
Успяхме д а ремонтираме над 50 приемни здания и стрелкови постове в различни гари.
Вярвам, че средствата са усвоени целево с основна идея да гарантираме безопасност на маневрената дейност в гарите и да направим жп инфраструктурата по-надеждна.

Какво планира да направи със собствени средства НКЖИ през следващата година?
На фона на средствата от капиталовия трансфер те са изключително малко, но се опитваме дребни проблеми да разрешаваме точно с това перо от бюджета - аварийни ремонти на прелези, тунели, водостоци и т.н.

Какво планирате да извършите със средствата от капиталовия трансфер от републиканския бюджет през 2013 г.?
Едно от най-важните междугария, които искаме да подновим е Своге - Бов, следващото е Илиянци - Курило, които са по втора линия София - Мездра. Тази година стартирахме строително-монтажни работи по входната гърловина на гара Аспарухово.

Също така сме решили да автоматизираме и други 20 прелези.
Искаме и да купим и механизация за ремонт на контактна мрежа и съответно за подобряване пряко състоянието на железния път. Отделили сме и средства за модернизация на жп възел Дупница с въвеждането на компютърна гарова сигнализация.

От каква специализирана техника има нужда вашата компания и какви стъпки се правят в тази посока?
Всички машини, свързани с ЖП инфраструктурата са изключително скъпи и тяхното производство изисква много време. Поръчките са индивидуални и се правят съобразно нуждите и необходимостите на клиентите.
Ние сме се съсредоточили върху доставката на три броя релсово самоходни машини за работа и регулация на по контактната мрежа. Документацията е подготвена и е въпрос на време да обявим тази поръчка, което най-вероятно ще стане през януари. Планираната стойност на тези три машини е около 7 млн. лв.
Имаме одобрени и съгласувани документации за доставка на два броя траверсоподбивни машини, като стойността на тези машини е 17 млн. лв. Очаква се те да бъдат произведени за 16-18 месеца и да заменят техника, която е на повече от 10 г.
Последната машина, която е в процедура е за доставка на една пътеизмерителна лаборатория, като цената й е около 13-14 млн. лв. Тя симулира движението на влакове и следи за състоянието на трасетата посредством специални датчици. Така ние ще знаем къде ремонтите са най-належащи.
Очакваме тази нова техника да доведе и до оптимизация на персонала, защото ще са необходими по-малко хора за извършването на определени работи.

Г-н Минчев, каква е политиката на вашата компания по отношение здравословните и безопасни условия на труд?
Много пъти сме говорили, че основния приоритет е безопасното превозване на пътници и товари, но мога да кажа, че основен приоритет е здравето на нашите работници, защото са ни необходими да изпълняваме своите задължения.
Имаме изградена политика за здраве и безопасност при работа. Тя представлява комплекс от правила и отговорности, които трябва да се спазват от ниво ръководител до ниво експлоатационен персонал.
Цялата политика се разделя на три основни дейности - организационна дейност, разписана ясна и нормативна база и коригираща или превантивна дейност. Последната представлява действия при инцидент, които да направят така, че да се ограничи възможността той да настъпи отново.
Най-важното е, че персоналът е запознат със своите задължения и знае как да работи предвид климатичните обстоятелства.

Имало ли е тежки инциденти във вашата компания?
Имаше такъв инцидент, който се случи при работа по контактната мрежа, завършил със смърт. В процес на разследване е самият случай, като първоначалните оценки показват, че вината е лична. Изчакваме да видим резултатите от разследването.
Факт е, че допуснахме това да се случи и след като излязат експертизите от разследването ние ще предприемем необходимите действия.

Какво се промени след това?
Засилихме контрола, тъй като личните грешки могат да бъдат предотвратени именно по този начин.

Какво беше предприето във връзка със зимната подготовка?
Успяхме да дадем на служителите си необходимото облекло - студозащитно, водозащитно и снабдено със съответната предпазна сигнализация. Отделно имаме готовност да раздаваме топли напитки. Останалото е рутинна работа, която се прави целогодишно.

Какво се прави по отношение на стреса и психологическото състояние на персонала?
Това е една млада дейност в компанията, върху която акцентирахме през последната година, тъй като се оказа, че стресът влияе върху много загубени човекочасове. Това влияе върху здравословното състояние, върху емоцията и желанието да си свършиш качествено работата и не е фактор за подценяване.

Има ли някакво звено във вашата компания, което е натоварено с тази задача?
В нашата компания има Служба по трудова медицина и нейният ръководител е психолог. Ние започнахме с изготвянето на презентация. В нея се обяснява какво е стресът, какви са факторите за пораждането му, по какъв начин може да се влияе на тези фактори и т.н.
Знаете, има различни хора, на които се случват всякакви неща, докато не са на работа - емоционални проблеми, разправии със съседите, които могат да доведат до това, че служителите няма да бъдат с необходимата концентрация, за да извършват работата, която им е възложена.

Започнаха ли да се обръщат вашите служители към експертите?
Ние тази презентация започнахме да я представяме в отделните региони на страната и предизвика доста голям интерес. Наред с това Служба по трудова медицина подготви въпросник, чието попълване позволява на ръководството да има визия за психологическото състояние на работниците, което да позволи да ръководството на компанията да предприеме необходимите мерки.