Делото, което българската държава спечели в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове срещу Държавния резервен фонд на Султаната Оман по казуса с фалита на Корпоративна търговска банка, изисква да припомним някои важни детайли от събитията, разиграли се по този случай през лятото и есента на 2014 година. Това е важно, доколкото претенциите на Оманския фонд са били, че "България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни инвеститори, установени в Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Султанат Оман чрез действията на органите на Република България (българското правителство, Българската народна банка и българския съд), свързани с поставянето под специален надзор на "КТБ" АД и последващото отнемане на нейния лиценз". Всъщност фондът е претендирал, че държавата ни не е приела предложените й планове за оздравяване на КТБ. Да, такива планове е имало и през октомври 2014-а те са обсъждани на най-високо равнище - на 29 октомври във временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Тя излиза с доклад до Народното събрание, който предлага на депутатите да гласуват четири решения. Те са:

"1. Министерският съвет, съвместно с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.

2. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз.

3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предложи действия за оздравяване на банките, когато собственият им капитал стане отрицателна величина, като отчита макроикономическия ефект и ефекта върху държавния бюджет.

4. С цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите в Корпоративната търговска банка, свързан с необходимостта да се проследят извършените от акционери и администратори на банката, както и свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери, препоръчва на Българската народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера, включително в разследване и проследяване на парични потоци при неплатежоспособност".

Оманският фонд губи делото срещу държавата за КТБ

Оманският фонд губи делото срещу държавата за КТБ

През декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете си срещу България

Точка три пряко засяга казуса с КТБ, която вече четвърти месец е в режим на специален надзор и е управлявана от квестори. По предложението на комисията на 31 октомври 2014 в пленарна зала се разразяват бурни и продължителни дебати. Те могат да бъдат проследени в тяхната пълнота на www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5308, където има и видеоархив от заседанието. Дебатите са разгорещени, защото депутатите знаят, че в БНБ има постъпило предложение на група инвеститори, между които е и Оманският фонд, за оздравяване на КТБ. Съществен момент в тези дебати е изказването на тогавашния управител на БНБ Иван Искров, който дава важни разяснения за характера на предложения от инвеститорите оздравителен план и за възможните от правна гледна точка действия на БНБ. Това негово изложение представяме почти дословно с репликите при представянето му.

"Докладът, който внесохме и седи пред Вас, не считам, че трябва да го преповтарям, тъй като той е доста подробен - 60 страници, описва ясно в хронологически ред всичко, що е свършено от Централната банка заедно с мотивите за нашите решения. В това число сме дали отчетите на банка "Виктория" и банка КТБ - на практика проблемът на банка КТБ, за да е ясно и какво е отчитано пред Банков надзор по това време. Не искам да пропусна случая, за да отбележа, че тук е целият Управителен съвет, без господин Статев - по уважителни причини. Самият господин Гунев е в отпуск от 18 юни 2014 г. поради разследването, което тече. Но днес също е тук, беше и в сряда пред Временната анкетна комисия, за да може да дава отговори по въпроси, свързани с надзора, тъй като знаете, че нашият закон е особен, специфичен за 28-те страни членки и това са изцяло функции в рамките на оперативния надзор, в рамките на една длъжност и съответните дирекции, длъжностни лица и така нататък. Затова му благодарих и в сряда, благодаря му и сега. Иначе, госпожа Кордовска също е тук и може да отговаря на въпроси от естеството на банков надзор след 18 ти и до този момент.

Освен информативната роля на доклада, ние така сме и записали накрая - очаквахме от Временната комисия по бюджет и финанси и от Народното събрание да чуем Вашата воля - на върховния представител на народа, дали считате, че Българската народна банка трябва да продължи в съответствие със сега действащото законодателство, така както беше решението пред държавния глава на 14 юли 2014 г. от тогавашните парламентарни лидери - премиер, финансов министър, управител, подуправители, и разбира се, самия господин президент, или считате, че е необходимо въпреки Закона за БНБ, въпреки европейското законодателство да се променя нещо в него и съответно да се даде някаква друга възможност за продължаване на този вече доста дълъг - не е шест месеца, но четири месеца, срок, в който тези две банки са поставени под особен надзор.

Ние не дискутираме никога банка "Виктория", тъй като това ни е най-малкият проблем, но е важно да отбележа, че решението за "Виктория" следва решението за Корпоративна търговска банка. Няма как, докато преговаряме с инвеститори и не знаем какво се прави с КТБ, да взимаме решения по отношение на техен актив, 100% актив на КТБ.

Ако ние отнемем лиценза на КТБ, след малко ще кажа стъпките, вероятно веднага ще започнем и по-активно да се занимаваме с решаване на въпроса с Търговска банка "Виктория".

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Може или не може оздравяване?

ИВАН ИСКРОВ: Госпожо Павлова, ще отговоря на всички въпроси.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Каква е цената на едното и на другото?

ИВАН ИСКРОВ: Ще отговоря на всички въпроси.

Във Временната комисия по бюджет и финанси това бе проблемът, че се превърна в разпит в продължение на четири часа и не можахме да стигнем до това, което казвате точно сега - до същностните въпроси, и бяхме изненадани с един проект на решение през последните пет минути, на което знаете как с основание, мисля, реагирахме.

Уважаеми дами и господа народни представители, няма да маркирам отново какво се е случило. Ще кажа само, че БНБ никога не е бягала от отговорност, никога не е искала да прехвърля проблемите от БНБ на нечия друга глава. БНБ е търсила съдействието. Там, където не е имала мандат за някакви действия, е търсила съдействие на правителство, търсила е съдействие на парламентарно представени сили, за да се реши въпросът. Там, повтарям още веднъж, където не е имала такъв мандат!

Иначе, господин Калфин, ние познаваме много добре законодателството на Европейския съюз. Българската народна банка, казах го и в Комисията, заедно с Шведската централна банка и Полската, са едни от най-активните при разписването на новите директиви, решения, регламенти и така нататък. Госпожа Кордовска може да Ви говори тук осем часа по тези въпроси, да не губим времето на народните представители.

Но не всичко има в нашето законодателство. Никъде банка в Европейския съюз - никъде, включително и в Америка, където Федералният резерв наливаше пари и до ден-днешен печата пари, не реши капитализация и отваряне на банки без законодателни решения.

Спомняте си Програмата "Тарт", за която се наложи господин Саркози лично да ходи до Вашингтон, за да убеждава републиканеца Буш как така ще се национализират банки. В крайна сметка се оказа, че няма друг начин и се мина през решение на Конгреса. Спомняте си всички тези решения на националните парламенти и народни събрания на страните от Европейския съюз. Централна банка не може да лекува търговски банки, Централна банка не може да дава капитал, Централна банка не може да дава ликвидност дори в страни, ако банката е неплатежоспособна и има отрицателен капитал.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Кредитор от последна инстанция.

ИВАН ИСКРОВ: Кредитор от последна инстанция - има много строги правила в Европейския съюз, а кредиторът от последна инстанция по чл. 33, господин Московски, по нашия закон, в случая Българската народна банка, е изключително ограничен и ние това също сме го описали в тази жълта прегледна книжка.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ (ГЕРБ, от място): Прочетете си чл. 112...

ИВАН ИСКРОВ: В резултат на всички тези действия и в резултат на много дълго забавилите се одиторски оценки - това слушах вчера в изказванията на господин Главчев, той е прав, но му беше отговорено предварително във Временната комисия по бюджет и финанси, това не са регулярни одити. Изрично тримата управляващи партньори на трите компании в сряда дойдоха с лицата си, с репутацията си и казаха какво представляват тези анализи. Тези анализи на активите и пасивите са да послужат на квесторите на Корпоративна търговска банка да оценят реалното състояние на активите към 30 юни, осъвременено към 30 юли - последната възможна дата, така щото да се знае - ето това, на което трябва да отговоря на госпожа Павлова - има ли смисъл банката да бъде оздравявана, има ли въобще банка - такова животно там, или няма? И това те го направиха.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): И какъв е отговорът?

ИВАН ИСКРОВ: Ще Ви отговоря. Това те го направиха.

РЕПЛИКИ: Хайде, хайде.

ИВАН ИСКРОВ: Така че аз не искам да влизам в дискусии по тема на методиката. Това беше дискутирано.

Всички гореизброени събития - това искам да кажа, са документирани, това, за което си говорим, го има в книжката. Една част от тази документация, разбира се, поради факта на открити нарушения - не искам да използвам друга дума, е изпратена на Софийска градска прокуратура.

Преди да кажа накрая какво са установили и какво предлагаме ние, искам да кажа това, което казах и пред колегите Ви във Временната комисия по бюджет и финанси. Мит е, че Централната банка е бягала от пазарно решение. Няма Централна банка, няма правителство, което да не иска, или финансов министър - може да го потвърди, частният акционер да си покрие сам парите. Въпросът е какво е качеството на частния акционер в този случай, какви са му възможностите, съответно, ако не той, има ли други, които биха го заместили. По тази причина сложихме също глава в книжката, в която описваме от първия ден - на 10 юли, мисля, че беше първата среща в Министерския съвет, с висока делегация, дипломатическа, с представители на държавата, на Оман и на така наречения Резервен фонд на Оман, та до ден-днешен, ще Ви запозная с последната оферта, за която настоява и госпожа Павлова, и тя вероятно ще предреши, както казвате, и Вашия дебат.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Искам да кажете дали е осчетоводен и колко е сумата?

ИВАН ИСКРОВ: На 20 октомври квесторите внесоха докладите на одиторите, на 21-ви Управителният съвет, както вече сте информирани, се събра и възложи на одиторите до 31-ви, днес, да вземат съответните счетоводни записвания, които е необходимо да се вземат по Закона за счетоводството на базата на оценките, така щото обезценките, които бяха установени от одиторските фирми, в размер на 4 млрд. 222 млн. лв., да бъдат осчетоводени и на база на тях да бъдат изготвени надзорните отчети. Между другото, забравих да спомена, че тук е и един от квесторите, господин Лютов седи горе - ако пожелаете, може да влезе в залата и също да дава отговори на Вашите въпроси.

Вероятно ще получим тези отчети в рамките на следващите няколко дни, каквато е практиката. Не може да очаквате, че веднага ще бъдат внесени в Централната банка. Това е доста обемист труд. Самите анализи на всяка една от фирмите са от порядъка на толкова, когато ги гледахме в Управителния съвет.

Какво следва от тук нататък? Искам да взема отношение по предложението, което сте направили като Временна комисия по бюджет и финанси.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Отрицателен ли е собствения капитал, или не е?

ИВАН ИСКРОВ: Няма как да не е отрицателен собственият капитал.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Значи в несъстоятелност ли ще я обявим? Отговорете ми конкретно.

ИВАН ИСКРОВ: На основа на това, което беше установено от одиторите, отговарям, госпожо Павлова,...

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Да, моля Ви.

ИВАН ИСКРОВ: ...Българската народна банка очаква, че капиталът ще бъде не просто отрицателен, а силно отрицателен. Но трябва да се следва съответната процедура и когато...

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Единственото решение ли е?

ИВАН ИСКРОВ: ... и когато тази процедура бъде завършена, тогава ще следват следните стъпки.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Ще обявите банката в несъстоятелност.

КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Защо не правите забележка?

ИВАН ИСКРОВ: Българската народна банка е длъжна да отнеме лиценза на Корпоративна търговска банка, която вероятно ще има отрицателен капитал на базата на оценките, които се очакват; БНБ е длъжна да отправи искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност; до 20 работни дни от датата на решението за отнемане на лиценза на банката Фондът за гарантиране на влоговете започва изплащане на гарантирания размер на влогове.

Всяка забава - понеже много настоятелно ни питахте в сряда, ние бяхме изненадани тогава и очаквахме от Вас да чуем дали Вие считате, че трябва да се измени законодателството. Казах Ви, че не можем да отговорим на въпроса: дали бихме подкрепили удължаване на този срок?

Сега Ви казвам едно към едно: на база и на офертата, както я наричат в медиите - не знам как така изтичат тези оферти, но след като е изтекло, в bTV мисля, че е коментирано тази сутрин, и по молба на госпожа Стоянова ще Ви запозная с основните параметри на писмото за намерение на така наречения "консорциум". Така че ние считаме на база на това, което е постъпило, че всякакво по-нататъшно отлагане създава наистина, което каза и господин Димитров, възможност само за намаляване на масата на несъстоятелността, тоест за продължаващи цесии... (Реплика от БСП ЛБ.)

И господин Гечев - прощавайте, господин Гечев.

...продължаване на цесии, прихващания, с което ще бъде ощетен Фондът за гарантиране на влоговете, тоест всички ние.

Искам да коригирам веднага господин Калфин - не е вярно, че като се назначи синдик, могат да продължават. Не, не е така. От датата на несъстоятелност вече не може да се правят прихващания, тъй като тогава и синдикът ще трябва да ходи в Софийската градска прокуратура и да пише защо ги прави тези неща.

Обещах на госпожа Стоянова да кажа няколко думи, и на госпожа Павлова.

Действително вчера получихме писмо за намерение от ЕПИК, "Джем Корп" и Държавния, генерален резервен фонд на Оман. Ако искате да Ви го кажа, да ме слушате - ако искате, мога и да седна. (Реплики от залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата.

ИВАН ИСКРОВ: И това е описано в книжката - че през всичките тези месеци постоянно се видоизменяше тази група. Последна е групата, която е от тези три компании. Искам да кажа и друго - ние не поставяме под съмнение Държавния резервен фонд на Султаната на Оман и винаги в публичните си комуникации, и сега го правя, ги отделяме встрани от това, което е правено от мажоритарните собственици и ръководството, което очевидно се вижда от тези доклади. Те са били пасивен инвеститор - вероятно и те не са знаели много от нещата, които са се случвали в Банката.

Съответно с тях преговаряме най-директно и спокойно, защото това е инвеститор, който преди години вече е минал така наречения... (използва израз на английски език) на Централната банка, тоест тест за пригодност, и ние го познаваме.

Искам също така да обърна внимание: ако решите, че трябва да продължим разговорите, Вие ако решите да продължим (реплика) - не, ние няма да решим; ако Вие решите, ние ще продължим разговорите с този консорциум, като удължите срока по чл. 36 от Закона за кредитните институции.

Имайте предвид, че ЕПИК и "Джем Корп" са компании, които не сме проучвали от тази гледна точка. Никога "Банков надзор" няма да си постави подписа, в случая изпълняващ длъжността е госпожа Кордовска, да даде разрешение, без да знаем кой седи отзад, кой е дал парите там, кой дърпа конците, кой е... (използва израз на английски език) крайният собственик на капитала. Също искам да го имате предвид за Вашето решение, тъй като това ще е един малко по-дълъг период.

Не може да се очаква, че дори теоретично, а те не предлагат това нещо, да преведат утре 2 млрд. евро в Централната банка, ние веднага ще отпечатаме - този нов акционер, участието на този нов акционер.

Госпожо Павлова, в писмото, което е постъпило, изрично се казва, че то не представлява правно ангажиращо предложение нито от консорциума, нито от участниците в него. Към писмото не са приложени документи и информация, на базата на които да се установи, че "Джем Корп" и ЕПИК отговарят, както току-що казах, на изискванията за надеждност и пригодност съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции.

Тези данни са изпратени на вниманието на премиера, на вниманието на финансовия министър и на вниманието на Българската народна банка.

Независимо че не е правно ангажираща офертата, в писмото ясно се посочва, че заявените намерения за реорганизация на КТБ включват и държавна помощ - това е много важно, и ангажименти за законодателни промени. Посочени са и предложения за конкретни инструменти за предоставяне на такава помощ.

Това, което те искат, първо, е участие на правителството с 2,3 млрд. лв. за увеличението на капитала чрез дружество, което да бъде създадено между тях и правителството на принципа 50:50, дори не 51 за правителството - 50:50.

Участието на консорциума в дружеството инвеститор се предлага да е преди всичко посредством използване на активи, които консорциумът възнамерява да получи от "Бромак" - това е досегашният мажоритарен собственик на капитала. (Смях от БСП ЛБ.) Докато участието на държавата се иска да бъде под формата на парична вноска - кеш.

Иска се продължаване на ограничението за достъп до депозит от страна на гарантираните вложители, докато не се реализира предложената от консорциума схема за организация. Това се разбира.

Трето, негарантираните вложители трябва да бъдат накарани със съответно законодателно решение да приемат намаление на вземанията си, като на този етап не се уточнява с колко. Това намаление може да е по-малко, ако вложителят се съгласи да изчака 3-4 години.

При приемане на по-голяма редукция срещу плащане веднага това плащане да се извършва с български държавни ценни книжа, без да се посочва кой ще ги предостави тези държавни ценни книжа.

Четвърто, облигационери и всички други кредитори се предлага да се третират по същия начин, като негарантираните вложители.

Пето, предлагат да бъдат отменени всички търговски сделки между клиенти на Банката, осъществени след нейното поставяне под специален надзор - това е 20 юни тази година.

Шесто, много интересно условие - че недостигът на капитал трябвало да бъде обсъждан и с мениджмънта, който е отстранен, тоест не с регулатора, който трябва да каже колко е регулаторният капитал, като във всяка една държава - член на Европейския съюз, а с колегите, които бяха отстранени, които вероятно носят отговорност за състоянието, до което е доведена Банката. И във връзка с това да се гарантира право за изтегляне на капитала, независимо от евентуални допълнителни регулаторни съображения.

Седмо, всички разходи по реорганизацията на Банката, включително тези, които участниците в консорциума са извършвали от 20 юни - датата на особения надзор, досега, да бъдат поети от Банката, тоест това се разбира - да бъдат споделени от акционерите. Петдесет процента за тях, 50% - споделени от държавата. Не знаем за какви разходи става въпрос.

Осмо, посочено е - това е също много интересно, че доколкото предложенията се отклоняват от установените в Европейския съюз правила за държавна помощ, правителството ще се ангажира да договори такива изключения. Те самите признават, че голяма част от офертата им, или писмото за мен, не отговаря на някои изисквания на европейското законодателство и ще трябва да договаря правителството.

Тези предложения - това, което обсъждахме снощи с колегите и тази сутрин, преди да дойдем тук, не се основават на пазарни принципи - нещо, което се говори от адвокатите на този подход още от началото на особения надзор. Изисква се държавна помощ в размер, значително по-голям от това, което държавата би предоставила под формата на заем за попълване на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Предложението съдържа множество инструменти, които са в противоречие с българското право и това на Европейския съюз. Изисква продължаващо отлагане на изплащането на гарантираните влогове в противоречие с поетия на 15 октомври ангажимент на българското правителство. Знаете, че изработихме заедно един ангажимент с Министерството на финансите, който беше одобрен от правителството и представен пред Европейската комисия. Това пък има отношение към точка втора на Проекта за решение, който ще гледате след малко. Няма никакъв смисъл да се търси оздравяване на банка, ако ще тръгнете веднага - и те са прави в това, да изплащате депозитите. Че каква ще бъде тази оздравена банка, ако 90% от пасива й занапред ще бъде депозит от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?

Реорганизацията на КТБ по предложения в писмото за намерение план считаме, че ще ангажира повече публични ресурси в сравнение с подхода на стриктно следване на текущото законодателство, както и поемане на ангажименти за законодателни и други действия в отклонение на съществуващите европейски норми.

Уважаеми дами и господа народни представители, искам да обърна внимание - обърнаха ми внимание и на мен колегите да отбележа пред Вас, че това е първото по-конкретно писмо с ангажименти. Много интерпретации имаше в медиите. Досега не сме имали такова писмо. Те искаха да го държим като конфиденциално на този етап. Ние бяхме съгласни, но положението е, че това е такъв един парещ въпрос и между другото нямаме правно обвързващи документи за спазване на конфиденциалност и аз не бих подписал такива документи, тъй като хората са готови да ни изядат - вече четвърти месец чакат парите и ние не можем да крием тези неща, а не можем да скрием и от Вас. Благодаря на госпожа Стоянова, че ме помоли да Ви запозная с тази оферта.

Тъй като обаче писмото беше излязло вече по някакъв начин и коментирано в bTV от непозната на мен госпожа, тъй като и тук го говорихме, това е политика на Централната банка, ще го качим веднага, след като приключим тук, в Парламента, на интернет страницата на Българската народна банка, така че и колегите журналисти да могат да се запознаят с него.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с това писмо и тъй като все пак ние не сме нито изпълнителна власт, още по-малко законодателна, която в крайна сметка решава законодателството, изпратил съм сутринта писмо на господин министър Порожанов, с което евентуално, ако се реши въобще да се работи по тези въпроси, примерно, ако се приеме прословутата т. 3 от това решение, което е внесено, все пак ние трябва да знаем заедно с него, за да може той, примерно, веднага да стартира може би някаква делегация, да отидем до Европейската комисия, да се види въобще приложимо ли е това нещо.

И тук отговарям на въпроса, това също не се знае, но съгласно действащото не само наше законодателство, а и европейско законодателство, което има върховенство, ние можем да приемем тук всичко с Вас, да се консултираме, но когато противоречи на член, на норма на Европейския съюз, се прилага европейското законодателство! Не е лесно, да не кажем - е невъзможно, да бъде оздравявана банка с отрицателен капитал. И това е както по директивата за преструктуриране, която има своите инструменти и това сме го дискутирали, тепърва ще Ви внесем законопроект - правителството, разбира се, ще го внесе, но ние сме в работна група с тях, с Министерството на финансите, за тази директива до края на годината. Та тази директива говори все пак за банки, които са застрашени, но не, които имат такава сериозна отрицателна капиталова адекватност.

Това не е възможно и по "СИР ди фор", по другата директива, която е за капиталовите изисквания, тъй като тогава се казва, че трябва да бъде отнет лицензът.

Накрая, уважаема госпожо председател, което ще е много важно за народните представители, искам да кажа, че всички решения, за да бъдат законни, все пак трябва отново да обърна внимание, да отговарят на правото на Европейския съюз. Дали ни харесва или не - навремето тук, от тази трибуна, господин Муравей Радев - човек, който уважавам, се възмути. "Какво е това европейско право", вика, "та сте толкова независими?!"

Българската народна банка, Европейската централна банка, никоя централна банка на Европейския съюз не може да иска и да получава инструкции от който и да е орган на Общността, в това число и от правителствата и националните парламенти! (Оживление, провикване: "Тогава какво правиш тук?!")

Така че Ви моля, каквото и да се реши, тъй като не сме изпълнителна власт, а ние сме изключително предвидим партньор на държавата, ще участваме, разбира се, ако трябва нещо да се пише, ако трябва нещо да се дискутира, но не е редно да се записва: "препоръчва на Централната банка", "задължава Централната банка" и така нататък, тъй като ние това не можем да го изпълним независимо, че е решение на Народното събрание. (Шум и реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място!

ИВАН ИСКРОВ: Мога да Ви цитирам и на кои решения на Европейския съюз противоречи, на Съвета на Европа. Тук имаме хора, които са заседавали в такива съвети.

Противоречи и на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Така че, моля всичко да бъде съгласувано преди това. И другото, когато става въпрос за законодателни инициативи, касаещи функционирането на финансовите пазари, тук в новата парламентарна група има главен преговарящ и бивш еврокомисар, може да го потвърди, имайте ги тези неща предвид.

Когато става въпрос за промени, те винаги трябва да бъдат изпратени за съгласуване, за ъпиниън на Европейската централна банка, така че на Европейската централна банка, каквото и да решите тук, трябва да бъде изпратено, това го знаят по-дългогодишните народни представители, знае го Правна дирекция.

Към госпожа Цачева - каквото и да се реши, трябва да бъде изпратено на Европейската централна банка за становище, за да може пък тя да прецени, ако има нарушение, дали е съществено, за да сезира Комисията и да се започне процедура, или е несъществено и може да не се сезира Комисията. (Шум и реплики.)"

Изложението на Иван Искров и буквално копирано от стенограмата от заседанието. От него става ясно, че групата инвеститори иска в оздравителния план за КТБ държавата да се ангажира с предоставяне на финансови средства в размер на 2.3 млрд. лева, негарантираните вложители в КТБ да се съгласят с понасянето на определени загуби, а самите инвеститори да участват предимно с активи, които ще им предостави "Бромак" - дружеството на Цветан Василев, което към този момент е основен акционер в КТБ. В крайна сметка по предложение на депутатите Мартин Димитров и Менда Стоянова, Народното събрание отхвърля точка три от предложенията на временната парламентарна комисия, като по този начин отказва да даде правен картбланш за предприемане на мерки за оздравяването на КТБ в това число и по плана, предложен от групата инвеститори в която участва и Държавният резервен фонд на Султаната Оман.