Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на Правителствена зала на летище София - ВИП "А". До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище "София", поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор.

Решението не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП "А". Частично се запазва и редът за ползване - чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор.

Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания, се посочва в решението на МС.

С друго решение от днес Министерският съвет прие Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, който е правоприемник на Авиоотряд 28.

Държавният авиационен оператор е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП "А" - Правителствена зала на летище София.

Промените се налагат с оглед на изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП "А" към Държавния авиационен оператор, поради концесията на летище София.

Едновременно с това кабинетът предостава за управление на Държавния авиационен оператор имоти - публична държавна собственост.

Предоставят се три поземлени имота, върху единия от които е разположена сградата на ВИП "А" - Правителствена зала на летище София, а другите са площадки за паркиране на въздухоплавателни средства. Имотите обслужват пътниците и въздухоплавателните средства за полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства, които се осъществяват от авиационен оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване.

Към момента имотите са публична държавна собственост, чиято издръжка се осигурява от летищните такси, които събира търговското дружество "Летище София" ЕАД. Имотите не са включени в обекта на концесия на летище София. Предвид това събираните летищни такси не могат да продължат да се ползват за по-нататъшната им издръжка. Проектът предвижда имотите да бъдат предоставени за управление на Държавния авиационен оператор, който да осигурява средствата, необходими за поддържането им, с оглед неговите функции и предназначението на имотите.