България предприема комплексни и цялостни мерки за посрещане на демографските предизвикателства в контекста на изпълнението на целите на Стратегия "Европа 2020". Това заяви заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова. Тя участва в Годишната национална среща по демографските въпроси на тема "Предизвикателствата на днешния, утрешния и следващия ден", която се провежда онлайн и е организирана от Министерството на труда и социалната политика.

Мерките се отнасят до реформиране на всички сектори, социални политики и на социалните системи към общите за европейските държави демографски промени.

Николова посочи, че ниските нива на раждаемост, засилените миграционни потоци, бързото застаряване на населението, намаляването на работната сила и задълбочаването на демографските дисбаланси, водят до риск от спад в икономическото развитие и растеж в перспектива.

Близо 22% от българите - над 65-годишни

Близо 22% от българите - над 65-годишни

Общо 6 951 482 души е населението у нас към края на 2019 г.

По думи на вицепремиера България е първата страна членка на Европейския съюз с разработени дългосрочни стратегически документи в отговор на демографските промени - две издания на Национална стратегия за демографско развитие на населението. Николова поясни, че основната стратегическа цел, заложена в документа, е забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план. Тя обясни, че насоките за бъдещата работа до 2030 г. са разписани в 5 стратегически приоритета и се прилага интегриран подход за максимално обхващане на демографските проблеми и за ограничаване на негативните въздействия на демографските дисбаланси върху публичните финанси и социалните системи.

Вицепремиерът подчерта, че специален акцент върху посрещането на демографските предизвикателства от застаряване на населението е поставен и в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г). Тя допълни, че е разработена и Система от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на демографската стратегия.