Правителствата на България и САЩ поставиха началото на двустранен Стратегически диалог на високо равнище - форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от взаимен интерес и за двете държави. Договореност за този диалог беше постигната на 25 ноември 2019 г. по време на срещата между министър-председателя Бойко Борисов и президента Доналд Тръмп.

Двете страни обсъдиха редица глобални въпроси, включително Иран, Турция и Сирия, Русия, Китай и Западните Балкани. Двете страни също така проведоха задълбочени разговори по въпросите на сигурността, енергетиката, върховенството на закона, както и въпроси от двустранния дневен ред като напредъка на България към включване в програмата на САЩ за безвизово пътуване VWP, кандидатурата на страната за членство в ОИСР, перспективите за сключване на Споразумение за социална сигурност, наред с други въпроси.

България и САЩ се обединиха около мнението, че ще помагат за простеритет на Западните Балкани, защото според тях едни по-силни Западни Балкани означават по-силна Европа и по-силно трансатлантическо партньорство.

По време на срещата бе обсъдена кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и програмата за безвизово пътуване на САЩ.

През март тази година тези дискусии ще бъдат продължени от помощник-държавният секретар по консулските въпроси на САЩ, който ще посети България.

България и САЩ отчитат стратегическата позиция на България в региона и по отношение поддържането на сигурността в Черноморския регион, както и първостепенното значение за тази сигурност на сътрудничеството в двустранен план и в рамките на НАТО. България вече е предприела първи стъпки към увеличаване на своите военни разходи и модернизация на своите Въоръжени сили, а САЩ имат готовност да подкрепят тези текущи усилия за повишаване на взаимната съвместимост и достигане на способностите, заложени в рамките на НАТО.

Борисов ни хвали пред САЩ: Върнахме се на газовата карта

Борисов ни хвали пред САЩ: Върнахме се на газовата карта

Във военното сътрудничество отношенията ни били най-безпроблемни

Във връзка с това България и САЩ се договориха да разработят Пътна карта за двустранно сътрудничество в областта на отбраната, която ще даде израз на общите приоритети и ще очертае дейности, които ще насочат сътрудничеството ни в областта на сигурността през следващите десет години. Сред основните приоритети са морското сътрудничество в Черно море, изграждането на оперативна съвместимост и устойчивост чрез съвместни обучения и учения, киберсигурността и укрепването на отбранителните институции.

Както България, така и САЩ съзнават важното значение на сътрудничеството в Черноморския регион с други страни-съюзници и парнтьори в рамките на НАТО с цел поддържане на нашата колективна сигурност и планират да увеличат своята ангажираност в региона като част от тази пътна карта.

България и САЩ ще продължат да развиват тази пътна карта в рамките на двустранен работен комитет и очакват да подпишат окончателната пътна карта по-късно през тази година.

Двете страни отбелязаха, че ще продължат да задълбочават своето сътрудничество в областта на енергетиката с цел повишаването на енергийната сигурност на България и региона. В продължение на диалога, стартиран през декември 2019 г. с посещението в България на американски експертен екип в областта на ядрената енергетика, ще се работи за постигане на консенсус относно най-добрия път напред за България. Съвместно ще се наблюдва процеса за лицензиране на американско ядрено гориво, за да се гарантира експедитивно постигане на диверсификация на доставките от страна на България.

По отношение на природния газ, България ще продължи да работи в посока изграждане на газовия интерконектор Гърция-България в заложените срокове. САЩ приветстваха предприетото от България действие за придобиване на 20% дял от собствеността и разглеждане на възможността за резервиране на капацитет от плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис.

Ще продължат разговорите относно либерализацията на българския вътрешен газов пазар, което ще позволи на страната да се възползва богато от превръщането си в регионален център за газова търговия. В продължение на постигнатия напредък по време на декемврийското посещение на ядрения експертен екип, в близко бъдеще САЩ ще изпратят в България нов експертен екип, който да направи оценка и да съдейства на България да развие своята газова инфраструктура, както и да разгледа възможностите за развитие на хидроенергийни и други възобновяеми енергийни източници с цел превръщането на страната в регионален енергиен център (хъб) и насърчаване на енергийната диверсификация на територията на Балканите. Страните се договориха да гарантират справедливото и конкурентно начало по отношение ядрената енергетика, което ще гарантира сигурността на доставките и конкурентни цени. В съответствие с правилата на ЕС България ще гарантира експедитивна диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво.

Очаква се да се повиши и сътрудничеството в обмена на нови технологии, което може да помогне на двете икономики да осъществят преход към по-чисто и по-ефективно енергийно поколение.

Вземайки предвид факта, че безопасните мрежи за безжична комуникация от пето поколение (5G) ще играят съществена роля както за бъдещия просперитет, така и за националната сигурност, България и САЩ декларираха желанието си да засилят сътрудничеството си по 5G. И двете страни подчертаха необходимостта от развитие, разполагане и комерсиализация на 5G мрежи на основата на принципите за свободна и честна конкуренция, прозрачност и върховенство на закона.

България и САЩ подчертаха важното значение на това да се насърчава участието на пазарите за 5G на изпитани и надеждни доставчици на мрежови устройства и софтуер и доставчици на услуги, като се вземат предвид оценките за рисков профил, както и да се насърчават рамки, които поощряват максимални усилия за защита на 5G мрежите от нерегламентиран достъп или намеса. Двете страни отчитат още, че доставчиците на 5G следва да предоставят продукти и услуги, които спомагат за иновации и насърчават ефикасност.

САЩ и България продължават да смятат, че корупцията подкопава демократичните институции, препятства икономическото развитие и просперитет и отваря вратата за вредни влияния. В тази връзка двете правителства ще продължат текущия си диалог, включително по законодателни и процедурни предложения за укрепване на българските държавни институции, така че те да бъдат по-независими, прозрачни и ефективни. Сред ключовите приоритети са гарантирането независимите органи да запазят самостоятелността и партийната си необвързаност, разширяването на балансирания достъп до Конституционния съд и обмена на добри практики за по-голяма независимост на съдебните органи и прокурорска отчетност.