Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване.

С документа, подписан на 15 март 2006 година, се гарантират правата на гражданите на всяка една от държавите, пребиваващи в другата страна, като им се осигурява равностоен достъп до системите за социална сигурност.

В обхвата на Спогодбата са включени освен гражданите на двете държави, още членовете на техните семейства и наследниците, бежанците и лицата без гражданство, членовете на техните семейства и наследниците при местожителство на територията на една от договарящите страни.

Предвижда се взаимно зачитане и сумиране на осигурителните периоди за преценяване правото на парични обезщетения.

Паричните плащания при болест и майчинство се определят и изплащат от държавата, на чието законодателство е било подчинено лицето при настъпването на съответния риск. З

а определяне размера на пенсиите от българската страна е възприет принципът на прякото изчисление, който най-точно отговаря на националното ни законодателство.

Осигурителните периоди, придобити в двете договарящи страни, се сумират за преценката на правото на пенсия, само когато осигурителните периоди, придобити съгласно българското законодателство, са недостатъчни за придобиване право на пенсия.

В случай, че правото е налице, размерът на пенсията се определя само за осигурителните периоди, придобити съгласно българското законодателство, въз основа на дохода, върху който са внесени осигурителни вноски за тези периоди.

Спогодбата се сключва за неопределен срок, но от датата на разширяване на споразумението между ЕС и Швейцария за свободно движение на хора по отношение на България, тя ще прекрати прилагането си и ще бъде заменена от разпоредбите на европейското право в областта на координацията на системите за социална сигурност.