България е на 44-то място сред 193 държави, според Индекса за развитие на електронното правителство (EGDI) в доклад на Организацията на обединените нации (ООН), цитиран от Държавна агенция "Електронно управление".

За първи път, страната ни влиза в категорията много висока степен на развитие на електронното управление, заедно със страните от европейската регионална група Чехия, Словакия, Латвия, Хърватия, Унгария и Румъния.

България имала напредък и при Индекса за е-участие като се покачва в класацията с цели 12 позиции и от 35 - то място достига 23 - то място сред 193 държави. Данните ясно показват, че правителството взема предвид коментарите и запитванията на гражданите, предоставени посредством интернет, повече от преди.

Индексът за развитие на електронното правителство (EGDI) е периодичен индекс, чиято цел е да предостави обстойна и точна оценка за степента на развитие на електронното правителство в различните страни членки на ООН. Проучването и измерването на развитието на електронното правителство се провежда от Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации. Първото издание е от 2003 г., като в следващите години индексът се публикува всяка година. След 2008 г. започва да излиза веднъж на две години.

Оценката на електронното правителство включва три важни измерения, които позволяват на хората да се възползват от онлайн услугите и информацията: адекватност на телекомуникационната инфраструктура, способност на човешките ресурси да използват ИКТ и наличие на онлайн услуги. Измерва се също и доколко са ефективни държавните институции във включването на обществото в процеса на формиране на политики.

Повече информация за развитието на страната ни в областта на електронното управление според проучването на ООН може да откриете на следните линкове:

Доклад от проведено годишно проучване на ООН на развитието на електронното управление: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020

Индекс на развитие на електронното управление и Индекс за е-участие: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/26-Bulgaria/dataYear/2020