Министрите на Гълъб Донев одобриха целева вноска от страна на БЕХ във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) в индикативен размер 970 млн. лева. Това съобщиха от МС.

Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни за месец септември 2022 г. 

МС одобри 700 млн. лв. вноска на БЕХ във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

МС одобри 700 млн. лв. вноска на БЕХ във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Средствата са за компенсациите за бизнеса и ел. операторите

Предвижда се парите да покрият разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Съгласно приетите промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ФСЕС следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "Ден напред" на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.

Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.