"Кохезионната политика представлява ключов инструмент за инвестиции на ЕС. Тя подпомага реалното сближаване на регионите и държавите членки в Общността, както и функционирането на вътрешния пазар, увеличаването на растежа, конкурентоспособността, създава заетост, улеснява преминаването към нисковъглеродна икономика".

Това записаха в декларация българският премиер Бойко Борисов и още 16 лидери на държавите от групата "Приятели на кохезията", чиято Среща на високо равнище се проведе днес в Прага.

Борисов иска подкрепа на Кохезионната и на селскостопанската политика на ЕС

Борисов иска подкрепа на Кохезионната и на селскостопанската политика на ЕС

В Прага се събраха лидерите на 17-те държави от ЕС "Приятели на кохезията"

В документа се посочва, че Кохезионната политика трябва да се основава на посочените цели в Договора за функционирането на ЕС. Същевременно тя е важно средство за справяне с новите предизвикателства - включително климатичните промени, индустриалната трансформация и демографските въпроси.

Поради тази причина в Декларацията от Прага се подчертава, че е важно да се запази нивото на финансиране на Кохезионната политика до размерите от Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020 г. в реално изражение.

Лидерите на 17-те държави от ЕС, които я подписаха, изразиха опасения, че значителните съкращения в бюджета, включени в предложението за МФР 2021-2027 г., крият риск да се попречи на изпълнението на важните за ЕС цели.

Изтъква се, че гъвкавостта във фазите на програмиране и прилагане е предпоставка за гарантиране на ефективното протичане на Кохезионната политика. В документа се посочва и че трябва да се осигуряват едновременно благоприятна среда за бенефициентите и адекватна степен на гъвкавост, за да могат регионите и държавите членки да изпълнят своите приоритети. Така те ще могат и да отговорят на нуждите си от инвестиции, като се отчитат различните им икономически условия. В Декларацията се посочва, че този подход трябва да бъде отразен в прилагането на целите на Европейския семестър в рамките на Кохезионната политика.

Призоваваме всички лидери и институции на ЕС да се стремят към приключване на преговорите и към постигане на съгласие по един честен и балансиран компромис по МФР за периода 2021-2027 г., се заключава в Декларацията от Прага.