Общо 81 народни представители гласуваха относно Законопроекта за допълнение на закона за физическото възпитание и спорта и всички единодушно го подкрепиха.

Целта е да се създаде механизъм, по който отчисляваните постъпления от държавно предприятие "Български спортен тотализатор" да могат да бъдат прехвърляни в бюджета на Министерството на младежта и спорта и изразходвани за нуждите на физическото възпитание и спорт, за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване и създаване на нови спортни обекти и спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Бюджетните отношения по администрирането на постъпленията от Българския спортен тотализатор са регламентирани в Закона за публичните финанси, съгласно който тези постъпления се плануват като неданъчни приходи, постъпват по сметката за чужди средства и се разходват чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта, обясни при представяне на мотивите Александър Иванов. По думите му набраните до момента средства по сметката на министерството не могат да бъдат изразходвани по предназначение и затова се налага промяна в закона.

Ще се осигури механизъм и ред, по който постъпленията от тотото да бъдат разходвани за подпомагане на физическото възпитание и спорта в страната, както и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване и създаване на нови спортни обекти или съоръжения.