Депутатите приеха без спорове на второ четене на законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С приемането на Закона в законодателството бе въведен терминът "вътрешен обект" и с него изискванията за регистрация на такъв. Практиката показва, че така зададени условията за регистрация ограничават възможността на юридически лица, занимаващи се с превоз на територията на Република България и в Общността, да регистрират вътрешни обекти на свои или ползвани територии.

Съществуващите разпоредби създават противоречива административна практика в разрез със Закона за устройството на територията, която прави невъзможна регистрацията на вътрешни обекти на превозвачи, концесионери на природни богатства, както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти. Основен мотив е, че вътрешните обекти, по смисъла на Закона да административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, не могат да представляват преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията съгласно тълкувание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С предложението за допълнение се цели тази невъзможност и неизпълнимо условие от страна на заинтересованите лица да бъде преодоляна.

Предлаганите промени ще доведат до облекчаване на режима за регистрация на обектите за снабдяване на горива на описаните субекти, без да се създава риск от увеличение на сивия сектор, тъй като те остават в приложното поле на Закона.