Посегателство срещу демокрацията съзря социалистът Красимир Янков в Закона за военна полиция, приет на първо и второ четене в рамките на днешния пленарен ден. Нарушават се човешки права, предупреди той. 

През последните години настъпиха изменения в нормативната уредба, отнасяща се до сектора за сигурност, отбрана и обществен ред.
През 2014 г. влезе в сила нов Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), който регламентира детайлно полицейската дейност и в тази връзка е целесъобразно основните принципи и правила, регламентиращи полицейските дейности, Законът за военната полиция да кореспондират със Закона за Министерството на вътрешните работи.

Също така практиката по прилагането на Закона за военната полиция показа, че са необходими някои изменения и допълнения в него по няколко основни причини. Действащият закон регламентира задълженията и правомощията на органите на служба „Военна полиция“ и на военнослужещите от военнополицейските формирования. Органите на службата изпълняват в пълен обем всички военнополицейски дейности, а на военнополицейските формирования са възложени ограничени функции.

В предложените промени на военнополицейските формирования се възлага и осъществяване на ескортиране, съпровождане и охрана на военни превозни средства на съответните военни формирования с цел осигуряване на по-пълноценното и навременно изпълнение на функциите им.

С предлаганите промени се цели създаване на по-добра координация и взаимодействие между служба „Военна полиция“ и военнополицейските формирования, като едновременно с това се прецизират техните задачите.

Необходимо е прецизирането на някои норми, които са свързани с оперативно-издирвателната дейност на Служба „Военна полиция", някои от дейностите по охрана и ескорт, употребата на оръжие, помощни средства и физическа сила от органите на службата, действията, свързани с полицейската регистрация и идентификацията, които да бъдат подробно регламентирани в закона, а не в подзаконови актове, каквато е досегашната практика.

Налага се прецизиране на законови текстове, според вносителите, което е съобразено с практиката от над четиригодишния период по прилагането на закона, както и с функциите и задачите, изпълнявани от служба „Военна полиция“. Подробно се регламентира оперативно-издирвателната дейност, извършвана от органите на Служба „Военна полиция“.

Прецизират се разпоредбите, свързани с антитерористичната дейност, извършването на проверките и дейността по извършването на полицейската регистрация, която се осъществява при съпътстващи действия от страна на органите на МВР. Въвеждат се текстове, регламентиращи осъществяваната дейност по разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства.

Детайлно се регламентират случаите и възможностите за употреба на оръжие и помощни средства от органите на Служба „Военна полиция“ и военнослужещите от военнополицейските формирования, като безусловно се въвежда принципът на „абсолютната необходимост“.

Това, от една страна, ще защити правата на „потенциалните нарушители“, а от друга страна, допринася за увереността при изпълнението на служебните задължения от органите на службата. Със законодателните промени в Закона за МВР от 2012 г. и в новия Закон за МВР от 2014 г. е въведен стандартът „абсолютна необходимост“ при използването на оръжие, физическа сила или други помощни средства от служителите на МВР.