Сметната палата напомня, че утре, 24 ноември, вторник, изтича срокът, в който участниците в местните избори трябва да представят отчетите си във връзка с предизборната кампания. Това може да стане на хартиен и електронен носител.

Днес, предпоследния ден преди крайния срок, едва 12 партии от общо 71 са подали такива отчети. Такова е съотношението и при местните коалиции и инициативните комитети, посочват от Сметната палата.

Нито една коалиция от трите регистрирани в ЦИК не е подала отчет, а само 81 местни коалиции са подали отчети от общо над 420, участвали в изборите.

От инициативните комитети, участници в изборите, отчети са подали само 91, а около 530 са участвали в изборите.

Сметната палата обръща внимание, че отчети са длъжни да подадат представляващите на всички участници в изборите, дори когато тези отчети са „нулеви“, т. е. няма приходи и разходи за отчитане от предизборната кампания. 

Санкцията за неподадени документи е от от 2000 до 10 000 лв.

За участниците, за които изборите приключиха на втория тур, този срок изтича на 1 декември.

Сметната палата е публикувала указания за изготвяне на отчетите на интернет страницата си в раздел „Контрол-избори“, подраздел „Отчитане на предизборната кампания“.

Сметната палата ще публикува в ЕРИК отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети до 15-дни след изтичането на срока за представянето им.

След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в изборите (политически партии, коалиции от политически партии, местни коалиции и инициативни комитети), когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв.