Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха два стратегически документа за управлението на парите в т.нар. "Сребърен фонд", съобщиха от Министерския съвет.

Едното решение е Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. "Сребърен фонд"). Другото - Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2020-2022 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Сребърния фонд. В тях се предвижда запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност

Не очаквайте доходи от Сребърния фонд, предупреждава бивш министър

Не очаквайте доходи от Сребърния фонд, предупреждава бивш министър

Пенсионните фондове са по-добрият вариант, смята Христина Христова

Тъй като сегашните пазарни условия не дават възможност за висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

От създаването си досега акумулираният ресурс на "Сребърния фонд" се намира в отделна сметка в Българската народна банка и е част от фискалния резерв на страната

Нулева е доходността на парите в Сребърния фонд, според отчета за 2015 г.

Нулева е доходността на парите в Сребърния фонд, според отчета за 2015 г.

В края на 2018 г. може част от парите да отидат в бюджета на ДОО

Одобреният консервативен подход гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това, от своя страна, съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Двата стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно. Те ще са в съответствие с тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска

Запазват консервативното управление на Сребърния фонд

Запазват консервативното управление на Сребърния фонд

Правителството прие два документа

Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната среда, информират от МС.