Правителството препотвърди съгласието си за участие на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете - ФнФ) в алтернативни инвестиционни фондове. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3".

Настоящото разрешение на Министерския съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. То е необходимо за осигуряване на навременно, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014- 2020.

ФнФ има разрешение от 26 юли 2019 г., дадено на основание на вече отменен нормативен акт. Въз основа на него дружеството участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти.

Алтернативният инвестиционен фонд е търговско дружество, учредено съвместно от ФнФ - като публичен инвеститор, и частни инвеститори. Фондът се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между ФнФ и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 чрез алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, е приблизително 150 милиона евро, поясняват от Министерския съвет.

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите. Фондът управлява финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България.