Министерският съвет одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Те са насочени към подобряване на административното обслужване и качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Лицата, придобили правоспособност по кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), ще могат безвъзмездно да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Става въпрос за инженери по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър" и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра.

Увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, увеличаването на броя на новопостроените сгради в големите градове и курортните комплекси и на инфраструктурните обекти увеличи броя на заявленията за услуги. Поради това е необходимо службите по геодезия, картография и кадастър да бъдат подпомогнати. Към момента покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 72%. Предвижда се до средата на 2019 г. то да достигне 90%.

Включването на правоспособни лица в процеса ще подобри обслужването на гражданите и бизнеса. Не се предвижда въвеждане на допълнителна такса за гражданите, която те да заплащат на правоспособните лица. Те ще заплащат нормативно определената държавна такса за съответната услуга.

Правоспособните лица ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, какъвто имат общинските служби по земеделие и общините. Те ще могат да получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни, но няма да могат да правят изменения на данните в тези документи и в кадастралната карта и в кадастралните регистри. Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след като те ги удостоверят, ще ги предоставят на потребителите на хартиен носител. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Редът и условията за осъществяване и прекратяване дейността на правоспособните лица, при подпомагане на СГКК в административното обслужване, както и документите, които ще могат да предоставят, ще се определят в наредба.

Необходимото ниво на познание на нормативната уредба и новостите в областта на геодезията, картографията и информационните системи ще се гарантира чрез задължението правоспособните лица да поддържат и повишават професионалната си квалификация. На всеки 2 години след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс, те ще са длъжни да преминат обучителен курс по програма, която е одобрена от АГКК.

С промените се диференцират санкциите спрямо поредността на извършване на нарушения на нормативните изисквания от правоспособни лица. При първо нарушение ще се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция на стойност от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение ще се пристъпва към отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години, като срокът ще се определя в зависимост от нарушението.

Съдебните органи и собствениците на недвижими имоти вече могат да получават електронни скици, схеми и удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра, като тези електронни документи ще могат да се използват за провежданите производства от административните и съдебните органи. Добавянето на заинтересованите лица позволява електронната скица, схема или удостоверение да се предостави в електронен вид на съдебен или административен орган на лице с публични функции или организация, която предоставя обществени услуги, за целите на съответното производство. От тази възможност ще могат да се ползват и съдиите по вписванията, които при провеждане на производството задължително проверяват за наличие на скица/схема на имота, който се вписва.