ГЕРБ-СДС предлагат кметство да се създава при население над 300 души, регистрирани по постоянен адрес в населените места, образуващи кметството. Окончателното решение ще взима общинският съвет след допитване до населението чрез референдум или подписка на населението в заинтересуваните населени места.

Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за административно-териториално устройство на Република България. Законопроектът е внесен в деловодството на Народното събрание с подписите на депутати от ГЕРБ/СДС и не е подкрепен от друга политическа формация в 49-ото НС. Предлага се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 г., през която година ще са и следващите местни избори.

ГЕРБ-СДС предлага кметство да може да се създаде на територията на общината с решение на общинския съвет, като кметството може да се състои от едно или повече съседни населени места.

В законопроекта се предлага създаването на нов чл. 17, който в ал.(1) да определя реда за създаване на кметство:

  1. искане, подписано най-малко от 25 на сто от избирателите в заинтересуваните населени места, до общинския свет, в което се посочват мотивите и възможностите за изпълнение на условията за създаване на кметство;
  2. в едномесечен срок общинският свет разглежда искането и приема решение за допитване до населението чрез референдум или подписка на населението в заинтересуваните населени места;
  3. при положителен вот от допитването общинският свет взема решение за създаване на кметство;
  4. решението по т. 3 се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез областния управител, който се произнася по законосъобразността му в 14-дневен срок от датата на получаването му;
  5. решението за създаване на кметство влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

(2) Общинският съвет може да вземе решение за допитване до населението чрез референдум или подписка на населението за създаване на кметство, без да е спазено изискването на ал. 1, т. І при наличие на условията по чл. 16.

(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1, т. 5 областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия."

ГЕРБ-СДС предлага още "промяна, свързана със закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на кметство, да се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда за създаването му".

Решението на общинския съвет отново се изпраща за обнародване в "Държавен вестник" чрез областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7-дневен срок от датата на получаването му.

Един от основните мотиви на вносителите на законопроекта е, че с приетите изменения в Закона за административно-териториално устройство на Република България през 2020 г. се е променил драстично статута на кметствата. От приемането на закона, до цитираната промяна (25 години) кметството е възприемано като част от територията на общината, която се състои от едно или повече съседни населени места. Това кореспондира и с предвидената роля на кметството и неговото разграничение от населените места.

До промените кметството се създава с акт на общинския съвет, като създаването може да стане както на територията на едно населено място, така и на няколко съседни. Към настоящия момент разликата между кметство и населено място е правото на кметството да избира кмет и съответно това право е предоставено на определени населени места с население, което се променя във времето. Отменени са и редица текстове, които са регламентирали условията и реда за създаване на кметство, както и възможностите за промяна на границите или административния център на кметството или неговото закриване, посочват от ГЕРБ-СДС.

Според вносителите след гореописаните промени се е обезсмислило понятието кметство, по този начин то не е административно-териториална единица, а право на избор и регламентиране на изборни отношения, което го прави част от сферата на Изборния кодекс. Създава се и затруднение за административно-териториалното функциониране и управление на малките населени места, както и тяхното административно обслужване. Освен това направените промени са и финансово нецелесъобразни, тъй като изискват повече бюджетен ресурс от държавата за заплати и значително по-голям брой избрани кметове на кметства, подчертават от ГЕРБ-СДС.

Пример за това може да са няколко съседни населени места, всяко от които с население над 100 души по постоянен адрес, всяко от тях избира кмет. При възможност за обединяване на няколко населени места ще се избира един кмет, предлагат вносителите.

"Негативните последици, възникнали с измененията на закона през 2020 г., ни мотивират да предложим настоящия законопроект, с който да върнем режима, действащ до въпросната промяна."

От ГЕРБ-СДС са категорични, че е важно да се извършат промените в Закона за административно-териториално устройство, които да възстановят възможността кметството да има съставни населени места, както и отменените процедури по създаване на кметство и промяна на границите му.

Според вносителите на законопроекта промените ще създават възможност общините да извършват административно-териториални реформи и ще намерят най-целесъобразния и икономически обоснован подход за тяхното управление.