Сдружение Граждани за Европейско Развитие на България и фондация „Ханс Зайдел" организира Национална Кръгла Маса на тема "Бъдещето на културното наследство на България".

На форума присъстват: професор Божидар Димитров - директор на НИМ, Петър Диков - главен архитект на София, Георги Бакалов, Георги Лозанов, Георги Китов, Валерия Фол - БАН, Бойко Борисов - лидер на ПП ГЕРБ.

В рамките на форума Йорданка Фандъкова представи проект на програма на ПП ГЕРБ в сферата на културното наследство. Основния акцент в програмата е разглежзането на Културното наследство като важна част от националната и културна идентичност, културното наследство, свързано с националната сигурност и като значим елемент от устойчивото развитие, обясни Йорданка Фандъкова.

Тя акцентира и върху интегрирания подход, съчетаващ в себе си части от инструменти обществени сфери - научната, образователната, социалната икономическата и спазването на международните договорености, които България е поела.

По време на презентацията естествено бяха изведени и основните проблеми, а именно: В нормативната рамка липсват цели теми - режим на частната собственост, възпроизвеждане и копиране, публично-частни партньорства, концесии и мн.др.

 • Законът не дава възможност за ефективно участие на гражданското общество в опазването на културното наследство.
 • Не е регламентирана търговската дейност с културни ценности и по този начин се стимулира сенчестия пазар
 • Неясен и непълен е регламентът по отношение на частните колекции и огромната част от тях все още е "на сянка"
 • Няма стимули за добросъвестните собственици на културно наследство и механизми за тяхното подпомагане
 • Не функционират обществени регистри за културните ценности
 • Няма изявена държавна политика по отношение на културния туризъм
 • Не е нормативно обезпечен и няма национални програми и мерки, които да го стимулират
 • Възможностите по Оперативните програми са застрашени поради липсата на статут на 95% от подходящите обекти

 Фандъкова предствави и приоритетите ПП ГЕРБ:

 • Ефективно социализиране на културното наследство и интегрирането му със сферите на науката, туризма и образованието
 • Въвеждане на европейските модели за управление и стопанисване, развитие на публично-частните партньорства
 • Засилване на европейското и световно измерение на българското културно наследство

ГЕРБ си поставя за цел превръщането на българското културно наследство във фактор и компонент на устойчивото развитие на България, в част от националната и културна идентичност, в ценен ресурс, който да стимулира развитието на културния туризъм.

Партия ГЕРБ вижда в културното ни наследство част от Европейското културно наследство и важна част от европейската идентичност на България.