Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват.

Това става възможно, след като кабинетът отпусна 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.).

Правителството одобри десето изменение на Програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс съгласно заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева посочи, че изменението е важно, защото още от 1 март ще може да бъдат предоставени компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди.

Тя допълни, че ще бъде осигурено и допълнително финансиране за местните поделения на вероизповеданията, включително църкви и манастири, по мярка 7.6 за всички кандидати, кандидатствали по последния прием.