На онлайн заседание министрите от кабинета "Борисов-3" решиха да обявят за частна държавна собственост четири сгради, разположени на територията на пристанищен терминал Варна-Изток. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" заради лошото им конструктивно състояние и отпадналата необходимост от използването им, съобщиха от МС. 

Обединяват частните и държавните пристанища във Варна и в Бургас

Обединяват частните и държавните пристанища във Варна и в Бургас

Променят и механизма на таксите, и на разрешителните за лодкостоянките

Министерският съвет прие също така решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, намиращ се на територията на Граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина" (ГКПП Калотина), за имот-частна държавна собственост и даде съгласие за неговото премахване. Имотът представлява сграда със застроена площ 306 кв. м, разположена на трасе "Вход" на ГКПП Калотина.

Премахването й е необходимо във връзка със завършване на реконструкцията на граничния пункт, с което ще бъде повишена пропускателната му способност и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари. До момента сградата се управлява от Агенция "Митници", след като бе принудително отчуждена за задоволяване на държавни нужди във връзка с реконструкцията на граничния контролно-пропускателен пункт, мотивират се от МС.

Правителството взе решение да обяви три сгради - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Те се намират в гр. Бургас, бул. "Александър Батенберг" № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м. Сградите са в управление на Агенция "Митници".

Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години. Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер. Конструктивно е невъзможно да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност. Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на агенцията за 2020 г.

С решение на МС отнемат земеделски земи от Министерството на отбраната и ги включват в Държавния поземлен фонд. Поземлените имоти се намират в област Силистра, община Силистра, землището на гр. Силистра, м. "Осми пост", съобщиха от МС.