Министерският съвет прие решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси.

Така се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.

Ново за бюджетната процедура за 2020 г. е разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет. Освен министерствата и държавните агенции, програмен формат на бюджет за 2020 г. ще прилагат и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на бюджетите на съдебната власт и на Сметната палата.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2019 г.

Целта е координация и управление на икономическите политики в Европейския съюз, както и укрепване на икономическото управление.