Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2020 г. Документът отразява динамичните и сложни процеси в отбраната и израждането на българските въоръжени сили през изминалата 2020 г. и е израз на осъществяваната от Министерството на отбраната политика на прозрачност и отчетност, съобщиха от Министерския съвет.

Докладът отчита както постигнатите успехи, така и предизвикателствата пред въоръжените сили, свързани с изпълнението на мисиите и задачите на Въоръжените сили, тяхното организационно изграждане, попълването на вакантните длъжности, превъоръжаването, модернизацията и изпълнението на съюзните ангажименти, особено в контекста на здравната криза с COVID-19 с нейните тежки финансови и икономически последици.

Основният извод от доклада е, че през 2020 г. състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи.

"Провежданата последователна и активна политика затвърди мястото на Република България като надежден съюзник в НАТО и конструктивен член на ЕС, както и като ключов фактор за стабилността в Югоизточна Европа и Черно море", гласи информацията от МС.

С доклада правителството представя обосновани изводи и основните направления за работа през следващия отчетен период, съответстващи на приоритетите в сектор "Отбрана". Те са в унисон с Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

На същото заседание министрите приеха и решение за промени на РМС № 142 от 2 март 2017г. То е за одобряване на проект на Споразумение за придобиване и взаимно обслужване (USA-BGR-02) между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Съединените американски щати, като основа за водене на преговори, изменено с Решение №188 на Министерския съвет от 6 април 2017г.

С промяната се упълномощава зам.-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие на последваща ратификация.