Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение в Закона за защита от шума в околната среда.

Промените осигуряват прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/EQ, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) №338/97 и (ЕО) №2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

С приемането на законопроекта, осигуряващ прилагането на член 2 на Регламент (ЕС) 2019/1010, се осигурява:

- Засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване разпространението на информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО и с Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които са въведени в националното ни законодателство чрез: Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до пространствени данни.

- Осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години. По този начин срокът на четвъртия кръг за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие ще бъде отложен еднократно и ще бъде 18 юли 2024 г., след което на всеки пет години.

- Регламентиране на начина на докладване на информацията от шумовите карти и от плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването й само по електронен път в задължително хранилище но данни.

При подготовката на законопроекта беше извършен и детайлен анализ на разпоредбите на закона и практиката по прилагането му. В тази връзка са предложени допълнения и корекции, които имат за цел постигане на по-голяма яснота относно процедурите по изготвяне и одобряване на шумови карти и планове за действие, както и с последващото докладване на информацията от тях до Европейската комисия.