Правителството одобри пакет от общо 1 528 мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса.

Промените са вдъхновени от наблюдения на администрацията "отвън" и са базирани на данни от посещения във всички централни администрации и техните териториални звена, включително всички областни, общински и районни администрации, информираха от МС.

За първи път във фокуса попадат и т.нар. доставчици на обществени услуги - болници, детски градини, училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и други.

Според плана за привеждане на мерките в действие до края на годината министрите трябва да организират заличаване или вписване в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 година трябва да се изготвят и внесат в за одобрение от Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови нормативни актове във връзка с предприетите промени.

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Томислав Дончев подсети общините за е-управлението

Едва 49 общински администрации използват RegiX

Мерките са групирани условно в пет направления:

1. Услуги за бизнеса за намаляване на регулаторната тежест
В тази група влизат услуги за удостоверения и справки, които администрацията ще набавя вътрешно и по служебен път чрез обмен на информация, достъп до регистри и др. Например ще има възможност за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения към общините, за проверка за данъчните оценки, включително при заявяване и получаване от нотариус.

2. Услуги за гражданите за качество на обслужването
В тази група са включени мерки за обслужване на едно гише, намаляване на изискваните от администрацията удостоверения и прилагане на служебното начало, комплексно административно обслужване.

3. Заличаване на административни услуги, включително такива, които са незаконосъобразни (без правно основание). Предложени са 322 услуги за заличаване от Регистъра на услугите. Част от тях ще продължат да бъдат извършвани като дейности от съответните администрации.

4. Вписване на услуги - предимно услугите на болници, училища, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и други организации, предоставящи обществени услуги. Това е първата стъпка за прилагане от тяхна страна на предвидените преди години законови приложения, които изравняват някои стандарти за техните услуги с тези на администрацията.

5. Трансформиране на услуги във вътрешно-административни
Това означава, че администрациите ще стандартизират и синхронизират сходни услуги, които предлагат. Така ще бъдат премахнати различията в сроковете и процедурите, в броя и вида на изискваните документи и данните, които се попълват от гражданите. По този начин се установява пряка комуникация между администрациите и гражданинът спира да бъде посредник и куриер между тях.

Със 124.4 млн. лева годишно намалява административната тежест за бизнеса

Със 124.4 млн. лева годишно намалява административната тежест за бизнеса

Сред най-важните изпълнени мерки е подписаната инструкция между ДФЗ и НАП за взаимодействие и обмен на информация