Правителството одобри изменения в Устройствения правилник на Министерството на икономиката (МИ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В промените на правилника на МИ се предвижда увеличаване на числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, за сметка на числеността на Общата администрация и респективно числеността на дирекция "Финанси и управление на собствеността".

Заместник-министърът ще подпомогне министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на многофункционалните му правомощия.

Предвидено е и отмяна и заличаване на текстове по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което ще осигури съответствие на Устройствения правилник на Министерството на икономиката със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Промените на правилника на МТСП са с цел синхронизирането му с Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни. С измененията се уреждат функциите на длъжностно лице по защита на личните данни с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в тази област.

С приетите промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност.

Общата численост на МТСП се увеличава с четири щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на числеността на Агенцията по заетостта с три щатни бройки и на Националния институт за помирение и арбитраж с една щатна бройка. Направени са промени и с оглед синхронизация на функциите на Инспектората на министерството с последните изменения и допълнения на Закона за администрацията и приетия нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.