Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие днес становище по редактирания проект на Закон за водоснабдяването и канализацията (Закон за ВиК), публикуван на 11 април 2023 г. за повторни обществено в сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в Портала за обществени консултации. Според регулатора новият проект отново не постига дългосрочно разрешаване на проблемите във ВиК сектора.

Становището на КЕВР е изпратено до министрите на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, до членовете на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по околна среда и водите, Комисията по енергетика, както и до парламентарните групи в 49-ото Народно събрание и до медиите.

Първоначалният проект на Закона за ВиК е публикуван от МРРБ за обществени консултации на 30 ноември 2022 г., а КЕВР излезе със становище по въпроса в средата на декември 2022 г. От регулатора отчитат, че в публикувания на 11 април 2023 г. редактиран вариант на законопроекта е отстранена несъществена част от констатираните недостатъци. Според КЕВР с новия проект отново не се постига дългосрочно разрешаване на проблемите във ВиК сектора, което се изисква в решение на 44-ото Народно събрание от 13 декември 2019 г.

Новият Закон за ВиК попадна под прицела на омбудсмана

Новият Закон за ВиК попадна под прицела на омбудсмана

Диана Ковачева поиска той да бъде ревизиран

Комисията за енергийно и водно регулиране не дава конкретни предложения за редакции, защото констатирани значителни проблеми в текстовете на законопроекта от административен, правен, технически и икономически характер и счита, че е необходима неговата цялостна ревизия. От КЕВР смятат, че е необходим сериозен обществен дебат, какъвто до момента не е проведен, за ролята и отговорностите на основните участници в процесите във ВиК сектора - независимия регулатор на качеството и цените на ВиК услугите, собствениците на публичните ВиК системи и възложители по договор, ВиК операторите и техните собственици (принципали). От регулаторния орган допълват, че съгласно действащата нормативна уредба МРРБ ангажимента да осъществява на национално ниво държавната политика в отрасъла Водоснабдяване и канализация.

Комисията счита, че ако се приемат предложените в проекта промени в регулацията на ВиК сектора, отрасълът ще бъде поставен пред сериозни рискове по отношение на контрола за изпълнението на одобрените бизнес планове 2022-2026 г. и измененията на одобрените цени на ВиК услуги за периода 2024-2026 г.

Според становището трябва от законопроекта да отпаднат текстовете за регулирането на качеството и цените на ВиК услугите и да се запазят правомощията на КЕВР като независим регулатор във ВиК сектора, както в момента са регламентирани в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и в Закона за енергетиката. От Комисията за енергийно и водно регулиране са на мнение, че такива разпоредби следва да бъдат обсъдени и прилагани след края на на настоящия регулаторен период 2022-2026 г.

От регулаторния орган считат за най-подходящо и целесъобразно да бъдат направени промени в действащите Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Закон за водите, които да отразят практиката в прилагането на съществуващите към момента изисквания - както по отношение на регулаторния режим, осъществяван от КЕВР, така и при изискванията към собствениците на ВиК операторите и на публичните ВиК мрежи и съоръжения, а също и при договорните изисквания между собствениците и операторите на ВиК инфраструктурата. Това ще позволи да бъдат разграничени съответните отговорности и да не се допусне припокриване на техните функции, се посочва още в становището на Комисията за енергийно и водно регулиране.