От КНСБ не одобряват промените в Кодекса на труда за сумираното изчисляване на работното време. Промените бяха приети на второ четене от парламента. Това се казва в позиция на синдикалната организация.

В продължение на близо 2 г. КНСБ участва в съвместна тристранна експертна група по подготовка на необходими и взаимноприемливи промени в КТ.

КНСБ поиска промени в Кодекса на труда в извънредни ситуации

КНСБ поиска промени в Кодекса на труда в извънредни ситуации

По думите на Румен Радев трябва да се мисли за запазване на работните места

От КНСБ се позовават на Конвенция № 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88 за някои аспекти за организация на работното време. От Синдиката изтъкват своите постижения - намаляване на законовия срок за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време от 6 на максимум 4 месеца годишно.

Очакванията им са със закона да се каже по категоричен начин, че сумираното работно време може да се въвежда само за непрекъсваеми производства. КНСБ ще приеме промяна относно сумираното работно време, само ако сега действащата уредба се промени така, че СИРВ да се допуска само за непрекъсваеми производства, както уреждаше КТ през 2001 г.

От синдиката твърдят, че с настоящата и с обсъжданата за приемане уредба, се нарушава от държавата Конвенция 1 на МОТ. Такава правна уредба не е в съответствие и с изискванията на европейската Директива за организация на работното време.

Те смятат за неприемлива възможността да се разшири референтният период за изчисляване на СИРВ до 12 месеца годишно по пътя на браншовото или отраслово колективно договаряне. Искат депутатите да отхвърлят предложението.

МТСП внася промени в Кодекса на труда до април
Обновена

МТСП внася промени в Кодекса на труда до април

Дискутира се темата за извънредния труд с допълнителна опция от 300 часа годишно

Не можем да възприемем така предлаганата възможност да се договаряме за допустима работа в рамките на 12 месеца при условията на сумирано изчисление на работното време. Европейската директива за организация на работното време не позволява такива отклонения. С браншов или отраслов колективен трудов договор (КТД) може да се въвежда референтен период за сумирано отчитане на работното време за не повече от 6 месеца. От синдиката твърдят, че ще се противопоставят и няма да позволят на федерациите да договарят подобни клаузи.

Прилагането на тази правна възможност дори и по пътя на колективните преговори ще е във вреда на работниците, защото с 12-месечна норма сумарното изчисление на работното време ще се засили интензитета на работата за календарната година. Няма да има яснота как ще се изчисляване на извънредно положения труд на база годишна норма часове и кога ще се заплаща!

"КНСБ не може да приеме одобрението на норми, които завоалирано оставят в ръцете на синдикати и работодатели да се договарят за възможности, които не са в полза на работниците и служителите. КНСБ никога не би се съгласила със съдържание на норми, които водят до полагане на робски извънреден труд", декларират от синдиката.

За извънредния труд те виждат в предлаганите промени в Кодекса на труда увеличаване на годишната норма часове извънреден труд, но не повече от 300 часа през една календарна година чрез сключен КТД на ниво бранш или отрасъл.

Обобщението на КНСБ за промените в КТ е следното:

1.Законовото ограничение на годишната норма извънреден труд в КТ остава 150 ч.

  1. Промяната дава само една възможност по пътя на отраслово или браншово трудово договаряне тази 150-часова годишна норма да може да бъде увеличена до не повече от 300 ч.
  2. Не е вярно разпространяваното мнение, че ако се приеме тази промяна всеки работник целогодишно ще работи извънредно над допустимите 8 ч дневно.
  3. И след тази промяна извънредният труд ще продължи да се полага само при извънредни обстоятелства, които ясно са разписани в закона и в рамките на законовите 150 часа годишно.
  4. Само ако браншов или колективен трудов договор се постигне договореност, годишната норма извънреден труд може да бъде увеличена с толкова часа за колкото се споразумеят страните по договора, но не може да се договори повече от 300 ч годишно. Това е възможност, при която не е сигурно дали изобщо ще се постигне договореност за увеличаване на годишната норма. Прилагането й зависи от волята на страните по отрасловия или браншовия КТД.
  5. Във връзка с тази предлагана промяна ще подчертаем, че КНСБ може да се съгласи да бъде записана в КТ възможност за увеличаването на годишната норма извънреден труд с браншов или отраслов КТД, но само ако в същия този закон, се дадат допълнителни права за работещите, които ще полагат извънреден труд над 150 ч годишно.

От КНСБ предлагат когато работникът полага извънреден труд над 150 часа годишно да ползва допълнителен почивен ден за всеки 24 часа извънреден труд над 150 часа и да увеличат допълнителното заплащане със 75% за всеки час положен извънреден труд над 150 часа.

Друго тяхно предложение е в КТ да се приемат норми, с които ясно да се уреди как при годишно договорени не повече от 300 часа извънреден труд с браншов/ отраслов КТД това ще се прилага на ниво предприятие.

КНСБ възприема допускането от закона да се използване инструмента на браншовото и отраслово колективно трудово договаряне за въвеждане на по-висока часова годишна норма на извънредния труд като една сигурна гаранция за защита на интересите на работниците и служителите, които представлява, се казва в позицията на синдиката.

Становището на Координационния съвет на КНСБ по ЗИД на КТ е публикувано на сайта на КНСБ, както и становищата на КНСБ до НСТС и до парламентарните комисии: Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по икономическа политика.