Правителството прие промени на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание на правителството.

Причината за промените е Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в "Държавен вестник", бр. 69 от 2020 г., чрез който бяха приети редица промени в регулирането на хазартната дейност.

Управляващите предлагат промени в Закона за хазарта

Управляващите предлагат промени в Закона за хазарта

Заради неясноти, които създават предпоставка за злоупотреба

С Тарифата актовете и действията на бившия хазартен регулатор, Държавната комисия по хазарта, се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, обясняват от МС.

Поевтиняват таксите по чл. 5, т. 3 за повече пунктове за приемане на залози и се дава възможност в един пункт да се организират повече от една лицензирана хазартна игра. За всяка хазартна игра може да се събират повече от една такса по тази норма за един и същи пункт.

Правителство прие нови 6 наредби за регулация на хазарта

Правителство прие нови 6 наредби за регулация на хазарта

Сред тях е Наредба за контрол върху хазартните игри

Отменят се таксите, свързани с подмяната или промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено несъответствие с разпоредбите на закона.

Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване и за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване.

Причината за тяхната отмяна са отпаднали основания в закона за събиране на тези такси. Промените в Тарифата отстраняват терминологични несъответствия и непълноти.

Конституционният съд не допусна разглеждане на промените в закона за хазарта

Конституционният съд не допусна разглеждане на промените в закона за хазарта

Решението беше взето единодушно с 11 гласа