Министрите преразпределиха между ДАТО и МВР помещения, предоставени за управление на двете ведомства в общи административни сгради в страната. Това съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание на кабинета в оставка "Борисов-2".

Преразпределението ще позволи по-ефективното използване на офисите от регионалните структури на министерството и на агенцията, уверяват от пресофиса на МС.

На същото заседание администрацията на националния омбудсман получи имот за постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България.

Имотът е бил за кореспондентски пункт на БНТ, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Помещението е с площ от 13,49 кв. м и се намира на втория етаж на административна сграда на пл. "Жеравица" № 3 в Монтана.

С друго решение правителството промени статута на поземлен имот в Петрич, управляван от Националната компания "Железопътна инфраструктура" от публична държавна в частна държавна собственост.

Имотът е с площ от 1,4 дка и трайно предназначение за железопътна гара, спирка. Промяната ще даде възможност за по-ефективното му управление в бъдеще или за извършване на разпоредителни действия и реализиране на допълнителни приходи.

С друго решение областната дирекция "Земеделие" в Смолян получава офис с площ от 20 кв. м в сграда на бул. "България" № 14, ет. 4 в града. Службата се нуждае от помещението с оглед изпълнението на нововъзложените с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника функции и във връзка с увеличаването на числения състав на дирекцията.

За целите на дейността на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Бургас правителството предостави част от имот - публична държавна собственост, който ще се ползва за съхранение на архиви. Частта от имота се намира в Бургас и включва пет самостоятелни обекта, представляващи сутерени с обща застроена площ 113,38 кв.м.

Правителството промени статутите на три имота, ведно с построените в тях сгради и съоръжения, от публична държавна в частна държавна собственост, и взе решение за апортирането им в капитала на "Национална спортна база" ЕАД - София. Терените се намират в София и са предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта.

С апортирането чрез записване на нови акции ще бъде увеличен капиталът на "Национална спортна база" ЕАД със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имотите.

Умишлено съсипват „Български пощи”, апетитите са големи

Умишлено съсипват „Български пощи”, апетитите са големи

Сигнализираха от Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ

Това ще позволи при едно добро управление да бъдат реализирани инвестиционни проекти и съответно свободен паричен ресурс. С оглед правния режим на частната държавна собственост ще се разшири кръгът от възможности за по-доброто стопанисване на имотите, уверяват от МС. Целта е да се постигне по-добро и по-ефикасно управление на имотите, за да се развият и да се използват активно като спортни имоти.

Министерският съвет даде съгласие за продажба на част от сграда, собственост на "Български пощи" ЕАД, в с. Рогозче, община Джебел. Продажбата ще стане на търг с пряко договаряне на съсобственика. Имотът не е необходим за изпълнението на основната дейност на "Български пощи" ЕАД и не се използва за технологични или други дейности.

Продажбата е продължение на финансовата политика на дружеството за понижаване на разходите и увеличаване на приходите на "Български пощи", уверяват от МС. Припомняме, "Български пощи" са в забранителния списък за приватизация.