Министрите от третия кабинет "Борисов" одобриха проект за промени в Закона за защита от шума в околната среда. Целта е да осигури опазване здравето на населението от вредното въздействие на шума от търговски и производствени обекти в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение. Те са в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, както и зони със смесено предназначение.

Предлага се Регионалните здравни инспекции да издават становища до общинските и районни администрации за осигуряването на акустичен комфорт на живущите. Документите ще са само за търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и/или в сгради със смесено предназначение. Условието е част от сградата да е предвидена за жилищно строителство.

Със законопроекта се създава правно основание за издаване от МС на наредба, която ще определи изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство. Те са и за зони за отдих и територии със смесено предназначение.

Тя ще засегне и използването на озвучителни средства, която ще регламентира ясно условията за осигуряване на нормална акустична среда в урбанизираните територии, подлежащи на здравна защита, през различните части на денонощието.

Със законопроекта се въвеждат ограничения в определени часови пояси за озвучаване на открити площи. Те са за зони и територии, където има жилища, зони за отдих и зони със смесено предназначение. Озвучаването засяга и открити площи от пътни превозни средства и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения.

По морето искат закона за шума да чака до зимата

По морето искат закона за шума да чака до зимата

Това лято и чешки полицаи охраняват "Слънчев бряг"

Ограниченията в озвучаването са предназначени и за водноатракционни услуги. Предвидени са и съответните изключения от тези ограничения. Необходимо е озвучителните средства да са с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука, така, че да не се допуска ниво на шум над нормативно определените гранични стойности.

В проекта се допълват контролните правомощия на вътрешния министър и длъжностните лица. Предвижда се и завишаване на определените в закона глоби и имуществени санкции с цел превенция, възпиране на нарушителите и създаване на условия за живот без шум над допустимите граници в околната среда.

Бизнес асоциация твърдо против промените в Закона за шума

Бизнес асоциация твърдо против промените в Закона за шума

Според тях измененията обслужват частни интереси

Целта е да се осигури акустичен комфорт, да се подобри качеството на жизнената среда и ефективността на контрола. Ще се създадат допълнителни възможности за превенция и опазване на общественото здраве, уверяват от МС.