Министрите одобриха Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода. Решението стана по време на редовно заседание на Министерския съвет на кабинета "Борисов-3".

В законопроекта се предлага опростена процедура за трансфер на осъдени лица. Предвижда се предаването на лицето да става на предварително уговорена дата между двете държави.
Датата трябва да е не по-късно от 30 дни от постановяване на окончателното решение. Регламентирани са и случаите за предаване на основание Европейска заповед за арест и транзит през територията на Република България на лице, което подлежи на трансфер в изпълняваща държава-членка.

Целта е с този закон да бъдат въведени изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела.

Големият обем на материята, уредена в рамковото решение, както и възприетата практика при въвеждането на актове на вторичното право на Европейския съюз в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси изискват създаването на отделен закон.

В проекта на закон се установява уредба за трансфер на осъдени лица между държавите-членки на ЕС, която ще замени режима, установен с Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 1983 г. на Съвета на Европа.

Така сътрудничеството вече ще става чрез директната комуникация между компетентните органи на държавите-членки, а производството по признаване и изпълнение следва да приключи в срок от 90 дни.
Това значително ще съкрати продължителността му в сравнение с тази на досегашния ред за извършване на трансфер на осъдени лица по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Органът, който ще признава и изпълнява чужди съдебни актове е окръжния съд по местоживеенето или обичайното местопребиваване на лицето, на което е наложено наказанието или мярката, включваща лишаване от свобода. Ако местоживеенето на лицето в страната е неизвестно или то не живее в страната, компетентен да признае акта е Софийският градски съд.

За гарантиране на изпълнението на признатия съдебен акт е предвидена възможността за временно задържане на лицето при условията и реда на НПК.

Съдът има възможност да адаптира наказанието, наложено от издаващата държава-членка, като го приспособи към най-близкото по вид и характер наказание, предвидено за подобни деяния по българското законодателство. Наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода не могат да бъдат заменени с глоба или друга форма на парична санкция.